COĞRAFİYA İNSTİTUTU

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Get Adobe Flash player

Axtarış

Arxiv

<< < Fevral 1989 > >>
Bz Çr Çr Cm Şn Bz
    1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

  

"COĞRAFİYA" (Məlumat kitabı) İ hissə. Ümumi fiziki və iqtisadi coğrafiya.

Bakı, 2000,395 səh.

    Müəllif - Eminov Z.N.

 “Coğrafiya“üzrə məlumat kitabının birinci hissəsi “Ümumi fiziki və iqtisadi coğrafiyaya” həsr edilmişdir. Burada fiziki coğrafiyanın inkişaf mərhələləri, bu sahədə çalışmış alimlərin gördüyü işlər, ən mühüm səyyahlar haqqında məlumatlar verilir.

 Birinci kitabda plan və xəritə, Günəş sistemi və Yer, litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer əsas bölmələrdir. Onun ikinci hissəsində iqtisadi coğrafi proseslər və hadisələr, siyasi xəritə, əhali, təbii ehtiyatlar, sənaye və kənd təsərrüfatı nəqliyyat sahəri öyrənilir.

 

     

"COĞRAFİYA” (Məlumat kitabı) II hissə. Materiklər və ölkələr. Türk dünyası ölkələri. Bakı,  2000. 263 səh.

Müəllif - Eminov Z.N.

  Regional coğrafiyaya həsr edilmiş ikinci kitabda “Materiklər vəölkələrin coğrafiyası“, “Türk dünyasının coğrafiyası“əsas bölmələrdir. Burada materiklər və onların iri regionlarının coğrafi səciyyəsi haqqında danışılır. Bəziiri dövlətlər haqqında geniş məlumatlar verilir. Dünyanın müxtəlif regionlarında ölkələrin birləşməsi nəticəsində yaradılmış beynəlxalq təşkilatlar sadalanır.

“Türk dünyasının coğrafiyası“ bölməsində türk dünyasına daxil olan xalqlar, onların sayı, yaşadığıölkələr və məskunlaşdığıərazilərin coğrafiyası haqqında geniş mə’lumat verilir. Sonra bura daxil olan müstəqil dövlətlər və ayrı-ayrıölkələrin ərazisində  yerləşən milli qurumların coğrafiyası təhlil edilir. Əhalinin sayı və təsərrüfat göstəriciləriüzrə mə’lumatlar 1996-cıilin, bə’zi mə’lumatlar isə 1989-1996-cıillərin materiallarına əsaslanır. Bölmədə SSRİ-nin parçalanmasından sonra siyasi xəritədə yaranmış dövlətlərdə baş vermiş dəyişikliklər verilir. Rusiyanın tərkibində olan milli qurumların adlarının dəyişilməsi vaxtlarıüzrə mə’lumatlar məhdud olduğuna görə dəqiq göstərilmir. Lakin qeyd edək ki, bu proseslər 90-cıillərin əvvəllərində getmişdir.

  

“COĞRAFİYA” (Məlumat kitabı) III hissə. Azərbaycanın fiziki və iqtisadi coğrafiyası. Bakı,  2000. 194 səh.

Müəllif - Eminov Z.N.

 Kitabda “Azərbaycanın fiziki vəiqtisadi coğrafiyası“ bölmələri verilir. Kitabda  ardıcıl olaraq ölkənin fiziki-coğrafi komponentləri təhlil edilir. Sonra isə təbii vilayətlər və onlara daxil edilən rayonlar haqqında qısa danışılır.

 “Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası” bölməsinin əsas hissəsini son illər respublikanın iqtisadi həyatında baş vermiş dəyişikliklər, aparılan iqtisadi islahatların gedişi üzrə məlumatlar tutur. Azərbaycanın dünya təsərrüfat sisteminə qoşulması, onun ayrı-ayrı təsərrüfat sahələrinə, xüsusilə neft sənayesinə xarici sərmayələrin cəlb edilməsi istiqamətləri göstərilir. Burada təsərrüfat sahələrinin yenidən qurulması istiqamətində bir çox mülahizələr verilmişdir.

 Kitabda verilmiş sosial infrastruktur hissəsində son dövrlərdə əhalinin həyat şəraitinin pisləşməsinin səbəbləri və onların yaratdığı mənfi nəticələr araşdırılır. Azərbaycanın əhalisinin sayı haqqında rəqəmlər 1998-ci ilin əvvəli üçün, kənd təsərrüfatı üzrə olan məlumatlar 1996-cı il üçün, digər göstəricilər 90-cı illərin əvvəli üçün verilmişdir. Bəzi məlumatların hansı ilə aid olması mətndə verilmişdir.

  Məlumat kitabı ilk növbədə coğrafiya ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. O, həmçinin orta ümumtəhsil məktəblərinin, ali məktəblərin müəllimləri və şagirdlər üçün də faydalı ola bilər. Ayrı-ayrı coğrafi proses və hadisələr, xüsusilə dünyada son dövrlərdə baş verən dəyişikliklər haqqında materiallar az olduğuna görə onlara daha geniş yer verilir. 

 

 “COĞRAFİYA” (Məlumat kitabı). Bakı, “Çıraq” nəşriyyatı, 2004. 656 səh.

              Müəllif - Eminov Z.N.

 Kitabın birinci bölməsi ümumi fiziki coğrafiyaya, ikinci bölməsi ümumi iqtisadi coğrafiyaya həsr edilmişdir.

Üçüncü bölmədə materiklər və onların iri regionlarının coğrafi səciyyəsi haqqında danışılır. Burada bəzi iri dövlətlər haqqında geniş məlumatlar verilir. Dünyanın müxtəlif regionlarında ölkələrin birləşməsi nəticəsində yaradılmış beynəlxalq təşkilatlar sadalanır.

“Türk dünyasının coğrafiyası” bölməsində türk dünyasına daxil olan xalqlar, onların sayı, yaşadığı ölkələr və məskunlaşdığı ərazilərin coğrafiyası haqqında geniş məlumat verilir. Sonra bura daxil olan müstəqil dövlətlər və ayrı-ayrı ölkələrin ərazisində  yerləşən milli qurumların coğrafiyası təhlil edilir.

“Azərbaycanın fiziki vəiqtisadi coğrafiyası“ beşinci və altıncı bölmələrdə verilir. Beşinci bölmədə ardıcıl olaraq ölkənin fiziki-coğrafi komponentləri təhlil edilir. Sonra isə təbii vilayətlər və onlara daxil edilən rayonlar haqqında qısa danışılır.

“Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası” bölməsinin əsas hissəsini son illər respublikanın iqtisadi həyatında baş vermiş dəyişikliklər, aparılan iqtisadi islahatların gedişi üzrə məlumatlar tutur. Azərbaycanın dünya təsərrüfat sisteminə qoşulması, onun ayrı-ayrı təsərrüfat sahələrinə, xüsusilə neft sənayesinə xarici sərmayələrin cəlb edilməsi istiqamətləri göstərilir. Burada təsərrüfat sahələrinin yenidən qurulması istiqamətində bir çox mülahizələr verilmişdir.

 Məlumat kitabı ilk növbədə “Coğrafiya” ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. O, həmçinin orta ümumtəhsil məktəblərinin, ali məktəblərin müəllimləri, abituriyentlər və yuxarı sinif  şagirdləri üçün də faydalı ola bilər. Ayrı-ayrı coğrafi proses və hadisələr, xüsusilə dünyada son dövrlərdə baş verən dəyişikliklər haqqında materiallar az olduğuna görə onlara daha geniş yer verilir. Kitabın və ona daxil olan mövzuların yığcam olması    onun     hazırlanması zamanı  qarşıda   duran  əsas məqsədlərdən  biridir.

 Kitabın elmi redaktoru coğrafiya elmləri doktoru, professor   E.Q.Mehrəliyev, rəyçilər,aparıcı elmi işçi, coğrafiya elmləri namizədi  M.C.İsmayilov və coğrafiya elmləri namizədi Ə.H.Abdullayevdir.

 

KÜR-ARAZ DEPRESSİYASININ GEOMORFOLOJİ QURULUŞU (morfoskulptur)

Müəllif - N.S.Şirinov

Monoqrafiyada Azərbaycan daxilində Kür-Araz depressiyasında aparılmış tədqiqatların nəticəsi verilmişdir. Monoqrafiyanın əvvəlində qısaca olaraq ərazinin relyefinin morfoskulptur xüsusiyyətlərinə baxılmış, sonra isə bəzi kəmiyyət göstəriciləri də verilməklə müasir ekzogen relyef əmələgətirici proseslər, müasir sahillərin dinamikası, dəniz terrasları, çay dərələri və terrasları və gətirmə konusları dəqiq səciyyələndirilmişdir. Monoqrafiya çoxlu miqdarda xəritə sxemlər, fotoşəkillər, cədvəllər, profillərlə müşaiət olunur.

 

                                      

  

                      GEOMORFOLOJİ TERMİNLƏRİN İZAHLI LÜĞƏTİ

Bu qismdə ilk lüğət olub, azərbaycan, rus və ingilis dillərində 3000-ə qədər geomorfoloji termini əhatə edir. Terminlərin izahı azərbaycan dilində verilmişdir. Bütün lüğətlər kimi bu lüğət də Azərbaycanda geomorfologiyanın öyrənilməsində əvəzsiz köməkçi olacaqdır.

Lüğət AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu “Geomorfologiya və təbii risklər” şöbəsinin əməkdaşlarının çox illik əməyinin məhsuludur. Qeyd etmək lazımdır ki, lüğətə bir sıra  yerli geomorfoloji adlar da daxil edilmişdir,

 

  

 

KİÇİK QAFQAZIN CƏNUB-ŞƏRQ HİSSƏSİNİN GEOMORFOLOGİYASI VƏ ƏN YENİ TEKTONİKASI MƏSƏLƏLƏRİ

Müəllif - B.A.Antonov

Monoqrafiyada göstərilən ərazidə relyefin struktur xüsusiyyətlərinin və yeni tektonik hərəkətlərin öyrənilməsində tətbiq edilən geomorfoloji təhlil metodunun mahiyyəti açıqlanır. Bu təhlil, kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri ən yeni tektonik hərəkətlərlə əlaqədar olmuş relyef tip və formalarının təhlilinə əsaslanır. Relyefin inkişaf tarixinin təhlilində və ən yeni tektonik hərəkətlərin amplitudunun müəyyən edilməsində K.Qafqazın cənub-şərq hissəsində inkişaf etmiş düzəlmə səthlərinin öyrənilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır.

 

 

 

  CƏNUB-ŞƏRQİ QAFQAZIN GEOMORFOLOGİYASI VƏ  ƏN  YENİ  TEKTONOKASI

                                                      Müəllif - B.Ə.Budaqov

Monoqrafiya müəllifin uzun illər apardığı tədqiqatların nəticəsi olub, Böyük Qafqazın Cənub-Şərq hissəsində inkişaf etmiş relyef tipləri və formalarının təhlilinə həsr edilmişdir. Monoqrafiyada düzəlmə səthləri, palçıq vulkanları, müasir və qədim buzlaşmalar, dəniz terrasları, flyüvial, qravitasion, karst-suffozion və eol relyef formaları haqqında geniş məlumat verilir. Yeni və müasir tektonik hərəkətlər təhlil edilir və relyefin formalaşmasında onların rolu göstərilir. Monoqrafiyada çoxlu miqdarda xəritə, sxem, cədvəl, fotoşəkillər verilir.

  

                                             

              AZƏRBAYCAN SSR-in GEOMORFOLOGİYASI

Monoqrafiya respublika daxilində aparılmış geomorfoloji tədqiqatları ümumiləşdirən ilk əsərdir. Toplanmış faktik materiallar Böyük və Kiçik Qafqazın, Kür-Araz düzənliyinin Azərbaycan hissəsində relyefin formalaşması və inkişaf tarixi haqqında bir sıra mühüm məsələlərə aydınlıq gətirir. Bundan başqa işdə geomorfoloji rayonlaşmaya, dəniz və çay terraslarının müqayisəsinə, düzəlmə səthlərinin yaşının təyininə, ən yeni tektonik hərəkətlərin öyrənilməsinə dair bir sıra məsələlərə baxılır. Allüvial, allüvial-prolüvial düzənliklər və ovalıqlar daxilində mezo və mikro relyef formalarının təsvirinə böyük diqqət yetirilir.

Monoqrafiyaya Azərbaycanın geomorfoloji xəritəsi əlavə edilir.

             

ELMİ İCLASLAR

17.05.2017. Mayın 17-də elmi katib, c.ü.f.d. Zərnura Həmidovanın sədrliyi ilə
Daha ətraflı . . .
Aprelin 26-da AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarında c.m.ü.e.d. Ramidə Kərəmova
Daha ətraflı . . .
AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 19-da
Daha ətraflı . . .
Aprelin 14-də Dissertasiya şurasının elmi seminarında aşağıda göstərilən iki dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib:
Daha ətraflı . . .
Aprelin 13-də Dissertasiya şurası elmi seminarının növbəti iclasında Paşayev Nəriman
Daha ətraflı . . .
12.04.2017 AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 12-də
Daha ətraflı . . .
Aprelin 7-də Dissertasiya şurası Elmi seminarının növbəti iclasında Aytən Namazovanın
Daha ətraflı . . .
05.04.2017 Aprelin 5-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
04.04.2017 Aprelin 4-də AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə Elmi seminarının  akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən növbəti iclasında Səbuhi Talıbov
Daha ətraflı . . .
Martın 31-də Coğrafiya İnstitutunun Dissertasiya şurasının elmi seminarında İnstitutun  dissertantı Famil Niftiyevin
Daha ətraflı . . .
01.03.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının martın 1-də
Daha ətraflı . . .
Fevralın 22-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
15.02.2017. Fevralın 15-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti
Daha ətraflı . . .
08.02.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının fevralın 8-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən  növbəti iclasında qrant layihələri üzrə iki  tədqiqat işınin hesabat məruzələri dinlənilib.
Daha ətraflı . . .
01.02.2017. Fevralın 1-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 25-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarı keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 18-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurasının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 11-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi şurasının yeni ildə ilk iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
Dekabrın 14-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik  H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarınin növbəti birgə  iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
9.12.2016. Dekabrın 9-da  Dissertasiya şurasının akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçən iclasında Hacıyeva Afaq Zakir qızının
Daha ətraflı . . .