COĞRAFİYA İNSTİTUTU

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Get Adobe Flash player

Axtarış

Arxiv

<< < Fevral 1989 > >>
Bz Çr Çr Cm Şn Bz
    1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

 

 

BÖYÜK QAFQAZIN AZƏRBAYCAN  HİSSƏSİNİN MÜASİR VƏ QƏDİM BUZLAŞMALARI

  Müəllif - B.Ə.Budaqov

Monoqrafiyanın əvvəlində Azərbaycanda buzlaşmanın tədqiqinin qısa tarixi şərh olunur. Burada əsərin əsas bölmələrinin, daha doğrusu müasir və qədim buzlaşmanın daha ətraflı dərk olunması məqsədilə ərazinin oroqrafiyası və geomorfoloji quruluşunun səciyyəsi verilir. Ərazidə iki buzlaşmanın izlərinin saxlanılmasına görə müəllif burada Qusar və Şahnabad buzlaşma epoxası ayırır və onların dağ-dərə səciyyəsi daşıdığını və iqlimin soyuqlaşması və tektonik qalxmalarla əlaqədar olduğunu göstərir. Bununla yanaşı müəllif erkən dördüncü dövrdə də buzlaşmanın baş verməsini inkar etmir.

 

   

AZƏRBAYCANİN  RELYEFİ

Monoqrafiyada Azərbaycan geomorfoloqlarının son 20-25 ildə apardıqları tədqiqatlarının nəticələri işıqlandırılmışdır. Burada ekzogen proseslər, onların ərazi üzrə fərqlənməsi, yaratdıqları relyef formaları-morfoskulpturlar ümumi şəkildə səciyyələndirilir. Nival-buzlaq, qravitasiya, flüvial, karst, arid-denudasion, eol, talassogen morfoskulpturlar haqqında geniş məlumat verilir. Yeni və müasir tektonik hərəkətlər təhlil edilir, relyefin formalaşmasında onların rolu göstərilir. Monoqrafiya xəritələr, sxemlər, fotoşəkillər və cədvəllərlə müşaiət olunur.

 

 

 

 

KİÇİK QAFQAZIN ŞƏRQ HİSSƏSİNİN MORFOSTRUKTURLARI (Relyefin təhlili: nəzəri və praktiki məsələlər). Bakı-1999, 278 s.

Müəllif - H.A.Xəlilov

Monoqrafiya müasir geomorfologiyanın aktual problemlərinə-relyefin morfostruktur, paleogeomorfoloji və metallgenetik təhlilinin nəzəri və konseptual məsələlərinə həsr olunub. Burada ərazinin relyef formaları ilə geoloji strukturların qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsinin nəticələri və əsas müddəaları ümumiləşdirilmiş, morfostrukturların genetik və taksonomik təsnifatı və rayonlaşdırılması prinsipləri araşdırılmış, onların regional və tipoloji səciyyəsi verilmiş və qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. Relyefin əmələ gəlməsi və təkamülünün paleogeomorfoloji şəraiti bərpa olunmuş və tədqiqatın nəticələrinin proqnoz-axtarış işlərində istifadəsinin mümkünlüyü şərh olunur. 

                                

AZƏRBAYCANIN PALEOGEOMORFOLOGİYASI, Bakı, 2011, 268 s.

Monoqrafiya müasir geomorfologiyanın aktual problemlərinə - Azərbaycan Respublikası ərazisinin paleogeomorfologiyasının nəzəri və praktiki məsələlərinə həsr olunub.

Kitabda ilk dəfə olaraq relyefin əsas mərhələlər üzrə təkamülü tarixinin öyrənilməsinin nəticələri ümumiləşdirilmişdir.

Burada neotektonik mərhəyəqədərki və oliqotsen-erkən miotsen, orta-son miotsen, erkən pliotsen və dördüncü dövr epoxalarına bölünən neotektonik mərhələ ayrılır. Monoqrafiya relyefin daha səciyyəvi təkamül dövrləri üçün tərtib edilmiş paleogeomorfoloji xəritələrlə müşayiət olunur.

 

 

 

KÜR DAĞARASI ÇÖKƏKLİYİNİN PALEOGEOMORFOLOGİYASI (Azərbaycan daxilində). Bakı, 2002.

Müəllif - X.K.Tanrıverdiyev

Monoqrafiyada geomorfoloji çöl-tədqiqatları və geoloji, geomorfoloji, geofiziki və s. materialların təhlili əsasında Kür çökəkliyi relyefinin formalaşmasının başlanğıcı həddi müəyyən edilmiş və onun son kaynozoyda mərhələlər üzrə inkişafı verilmişdir. Astruktur neft və qaz yataqlarının formalaşması üçün paleorelyefin əlverişli ünsürləri və sahələri aşkar edilmiş, yeraltı şirin su və inşaat materialları axtarışı baxımından perspektivli sahələr göstərilmişdir.

 

 

NAXÇIVAN VƏ TALIŞ MEZOKAYNOZOY VULKANİZM VİLAYƏTLƏRİNİN PALEOMORFOLOGİYASI. Bakı-1999.

Müəllif - V.D.Haçıyev

Monoqrafiyada geomorfoloji çöl-tədqiqatları əsasında Naxçıvan və Talışın mezokaynozoy vulkanizm vilayətlərinin paleogeomorfologiyası təhlil edilir.

Relyefin quruluş xüsusiyyətləri öyrənilib və zaman və məkan daxilində onun inkişaf qanunauyğunluğu müəyyən edilib. Müasir relyefin inkişaf tarixi və paleogeomorfoloji şəraiti bərpa olunub. Denudasion kəsimin kəmiyyəti müəyyən edilib və filiz daşıyan kütlələrin yuyulmasının xarakteri, yuyulma məhsullarının nəql yolları və onların toplanması baxımından perspektivli sahələr aşkar edilmişdir.

  

ORTAARAZ DEPRESSİYASI VƏ ƏTRAF DAĞLARIN RELYEFİ. Bakı-1989.

Müəllif - M.A.Abbasov

Kitabda relyefin genetik tipləri və formaları, yeni və müasir tektonik hərəkətlər və dərəcələri təyin olunmaqla relyefin morfostruktur xüsusiyyətləri dərəcəsi təsvir olunur.

Relyefin inkişaf tarixi, ərazinin geomorfoloji rayonlaşması, Naxçıvan MR-ın və Cənubi Azərbaycanın relyefinin bəzi xüsusiyyətlərinin müqaisəli səciyyəsi verilir.

 

 

 

KÜR-ARAZ DEPRESSİYASININ ƏN YENİ TEKTONİKASI VƏ RELYEFİNİN İNKİŞAFI

Müəllif - N.S.Şirinov

Neotektonikanın   öyrənilməsinin   şərhində   müəllif   həmin   mərhələnin başlanğıcının müəyyən edilməsinə dair mübahisəli rnəsəbyə öz münasibətini bildirir. O, ərazinin yeni tektonik hərəkətlərinə aid əsas göstəriciləri şərh etınəklə həmin hərəkətlərin tarixini işıqlandırır. Müəllif burada müasir relyefin inkişafı və formalaşması tarixində ayrı-ayrı hadisələrin səbəb-nəticə əlaqəsini aşkar edir və neotektonik mərhələnin başlanğıcını oliqosen hesab edir.

 

 

 

 MÜASİR GEOSİSTEMLƏRİN REGİONAL-COĞRAFİ PROBLEMLƏRİ      XVII cild

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti, Azərbaycan MEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin  əsərləri

                                Baş redaktor: AMEA-nın müxbir üzvü  Məmmədov R.M.

 Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərlərinin növbəti XVII cildində müasir geosistemlərin formalaşmasının, inkişafının və struktur ərazi təşkilinin regional coğrafi problemlərinin öyrənilməsinə dair ən yeni elmi nəticələri əks etdırən məqalələr toplanmışdır. Əsər elmi işçilər, mütəxəsislər, müəllimlər, magistr və bakalavrlar, həmçinin geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

  

 

QLOBAL DƏYİŞKƏNLİKLƏR ŞƏRAİTİNDƏ GEOSİSTEMLƏRİN TƏBİİ EHTİYAT POTENSİALIIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏSİ       XVIII cild

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti, Azərbaycan MEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin  əsərləri

                   Baş redaktor: AMEA-nın müxbir üzvü  Məmmədov R.M.

Ümummilli lider H.Ə. Əliyevin 90 illik yubileyi münasibəti ilə təşkil edilmiş Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materiallarında qlobal dəyişikliklər şəraitində geosistemlərin təbii ehtiyat potensialının coğrafi problemlərinin tədqiqinə dair ən yeni elmi nəticələri əks etdirən məqalələr toplanmışdır. Əsər elmi işçılər, mütəxəssislər, müəllimlər, magistr və bakalavrlar, həmçinin geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

ELMİ İCLASLAR

17.05.2017. Mayın 17-də elmi katib, c.ü.f.d. Zərnura Həmidovanın sədrliyi ilə
Daha ətraflı . . .
Aprelin 26-da AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarında c.m.ü.e.d. Ramidə Kərəmova
Daha ətraflı . . .
AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 19-da
Daha ətraflı . . .
Aprelin 14-də Dissertasiya şurasının elmi seminarında aşağıda göstərilən iki dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib:
Daha ətraflı . . .
Aprelin 13-də Dissertasiya şurası elmi seminarının növbəti iclasında Paşayev Nəriman
Daha ətraflı . . .
12.04.2017 AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 12-də
Daha ətraflı . . .
Aprelin 7-də Dissertasiya şurası Elmi seminarının növbəti iclasında Aytən Namazovanın
Daha ətraflı . . .
05.04.2017 Aprelin 5-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
04.04.2017 Aprelin 4-də AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə Elmi seminarının  akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən növbəti iclasında Səbuhi Talıbov
Daha ətraflı . . .
Martın 31-də Coğrafiya İnstitutunun Dissertasiya şurasının elmi seminarında İnstitutun  dissertantı Famil Niftiyevin
Daha ətraflı . . .
01.03.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının martın 1-də
Daha ətraflı . . .
Fevralın 22-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
15.02.2017. Fevralın 15-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti
Daha ətraflı . . .
08.02.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının fevralın 8-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən  növbəti iclasında qrant layihələri üzrə iki  tədqiqat işınin hesabat məruzələri dinlənilib.
Daha ətraflı . . .
01.02.2017. Fevralın 1-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 25-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarı keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 18-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurasının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 11-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi şurasının yeni ildə ilk iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
Dekabrın 14-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik  H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarınin növbəti birgə  iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
9.12.2016. Dekabrın 9-da  Dissertasiya şurasının akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçən iclasında Hacıyeva Afaq Zakir qızının
Daha ətraflı . . .