COĞRAFİYA İNSTİTUTU

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Get Adobe Flash player

Axtarış

Arxiv

<< < Yanvar 2013 > >>
Bz Çr Çr Cm Şn Bz
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 27
28 29 30 31      

26 Yanvar 2013

Əməkdaşlar_Pirquli

Hazırda “Pirqulu coğrafi tədqiqatlar stasionarı”nda  6 əməkdaş fəaliyyət göstərir. Onlardan biri baş elmi işçi, k.t.ü. f. doktorudur.

 

Gülalıyev Çingiz Gülalı oğlu - 1954-cü ildə anadan olub. 1977-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini bitirmişdir. 1978-1994-cü il AEA Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutunun “aerokosmik üsullarla torpaq-bioloji tədqiqatlar” laboratoriyasında çalışmışdır.   1984-cü ildən kənd təsərrüfatı elmləri namizədidir. 1994-cü ildən MEA  Coğrafiya institutunun “Pirqulu coğrafi tədqiqatlar stasionarı” şöbəsinin  rəhbəridir.

Əsas istiqamətləri: respublikada yayılan əsas torpaq tiplərində hidrofiziki (rütubətkeçirmə, torpaq nəmliyinin potensial təzyiqi, rütubət rejimi), istilik-fiziki (istilik rejimi, istilik tutumu, istilik mənimsəmə əmsalı, temperaturkeçirmə və istilikkeçirmə əmsalı) və elektrik-fiziki (xüsusi elektrikkeçirmə əmsalı, dielektrik nüfuzluğu, dielektrik itki bucağının tangensi, stasionar elektrik sahəsi, xüsusi elektrik müqaviməti) xassələrinin təsiredici əlamətlərdən (torpağın sıxlığından, rütubətlənmə dərəcəsindən, xüsusi səth kəmiyyətindən, elektrik sahəsinin tezliyindən, torpağın fiziki-kimyəvi tərkibindən və s.) asılılıqlarının laboratoriya və çöl şəraitində tədqiqindən ibarətdir.

Ç.G. Gülalıyev tərəfindən aparılan elmi-tədqiqat işlərin nəticələri yerli və xarici dövrü elmi jurnal və  müxtəlif  konfrans materiallarında  90-dan artıq məqalə dərc edilmişdir. Müştərək iki elmi monoqrafiyanın və bir kitabçanın müəllifidir.

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Əsas elmi əsərlərin adları:

Гринин В.П., Ефимов Ю.С., Краснобабцев В.И., Салманов И., Гюлалыев Ч.Г. Кооперативные наблюдения звезды типа Т Тельца DI Цефей. АН СССР, тoм. 21, № 3, 1980,  с. 247-273

Герайзаде А.П., Троицкий Н.Б., Гюлалыев Ч.Г.Зависимостьдиэлектрической проницаемости почвы от влажности. Доклады ВАСХНИЛ. М., 1986, 7, с.39-41

Троицкий Н.Б., Герайзаде А.П. Гюлалыев Ч.Г. О зависимости между электро- и теплофизическими характеристиками почв. Академия Наук СССР, Почвоведение, М., № 3, 1987, с. 43-48

Gulalliyev Ch.G., Troitsky N.B., Gerayzade A.P. On correlation between electric and heat soil characteristics. Soviet Soil Science, 1987, vol. 3, pp. 71-76

Гюлалыев Ч.Г. Взаимоотношение теплофизических параметров с удельной поверхностью почв // Изв. АН Азерб. ССР. Сер. Биологических наук, 1987, № 4, с. 25-32 .

Гюлалыев Ч.Г., Герайзаде А.П., Троицкий Н.Б., Зависимость диэлектрических  параметров почвы от температуры. Доклады ВАСХНИЛ,  М., 1988, №2, с. 9-11

Gulalliyev Ch.G., Gerayzade A.P., Troitsky N.B. Functional estimation of Electro-heat-physical parameters of the seilin aspect of multi-parametrical moisture measuring // 15th World congress of soil science. 20-26 august 1998, Le Corum Convention Center, Paris, p. 28.

Gulalliyev Ch.G. Delcometrik methods and his application in soil hidrophyisical investigations // Proceedings of international symposium on desertification. 12-17 June 2000, p. 238-242, Konya, Turkey.

Gulalliyev Ch.G. To an estimation of a specific surface soil on the date electro- and term physical of definitions // International conference on sustainable land use and management “Sharing Experiences for sustainable use of Natural resources”. 10-13 June 2002, p. 361-366, Canakkale, Turkey.

Гюлалыев Ч.Г. К оценке удельной поверхности почв на основании электро-и теплофизических характеристик  // 90 год почвознание в Болгарии Научно-Списание, Институт по Почвознанию «Н. Пушкарев», XXXVII, 31-3, 113-116, София, 2002, с. 113-116.

Hüseynov  S.M, Güləhmədov A.X., Muxtarov T.A., Gülalıyev Ç.G. Kənd təsərrüfatında tətbiq olunan pestisidlər. Bakı, Nafta-Press,  2002, 48 s.

Gulalliyev Ch.G. About an estimation salinity of soil by electro-physical methods // The 17th World Congress of Soil Science, 14-21 August 2002, Bangkok, Thailand.

Gulalliyev Ç.G. Pirqulu stasionarı və ona yaxın ərazilərdə ekoloji şərait və torpağın hidrofiziki funksiyası // Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, IX cild, Bakı, 2004. s. 386-392

Поздняков А.И., Гюлалыев Ч.Г. Электрофизические свойства некоторых почв. Москва-Баку, “Adiloğlu”, 2004, 240 s.

Gulalliyev Ç.G. Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində çürüntülü-karbonatlı dağ-meşə torpağın temperaturkeçirmə xassəsi // Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin əsərləri, X  cild, II  hissə, Bakı, 2005. s. 55-60

Gərayzadə A.P.Gərayzadə A.P. Torpaqların istilik-fiziki xassələri. Bakı, "Adiloğlu",  2006, 204 s. 

Gülalıyev Ç.G. Çürüntülü karbonatlı-dağ meşə torpaqların istilik rejiminin modelləşdirilməsi // Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri, XI cild, Bakı, 2007, s.76-80

Gülalıyev Ç.G. Azərbaycanın bir neçə torpaq tipinin temperaturkeçirmə  xassəsi.AMEA Məruzələr, LXIV cild, № 5,  2008, s. 68-76

Гюлалыев Ч.Г. Определение температуропроводности  почв с различной влажностью по данным экспериментальных  измерений // Журнал  “Вестник Алтайского Государственного Аграрного Университета”,  № 5 май  (67), Барнаул, 2010 с. 31 -35

Гюлалыев Ч.Г. Зависимость удельной электропроводимости почвы от температуры // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. Южный Федеральный Университет. Ростов-на-Дону  2010. № 4, с. 43-45

Гюлалыев Ч.Г. Диэлектрические  свойства почв // Proceedings International conference «100 years Bulgarian soil science» 16-20 May 2011, Sofia.  Part one. c.141-145

Гюлалыев Ч.Г. Функциональные связи между электро- и теплофизическими характеристиками почвы // Международная конференция по тенденции развития агрофизики в условиях изменяющегося климата (к 80-летию Агрофизического НИИ)  // Санкт-Петербург, 20–21 сентября 2012. с. 234-238

Гюлалыев Ч.Г. Применение теплофизических   методов в почвенных исследованиях // Материалы Юбилейной Международной научной конференции “Проблемы природопользования: итоги и перспективы ” (к 80-летию Института природопользования НАН Беларуси) 21–23 ноября 2012 года, г. Минск.

 

İsmayılov Abbas Süleyman oğlu – 1969-cu ildə anadan olub, kiçik elmi işçi

 

Əliyeva Çiçək Məhəmməd qızı - 1972-ci  ildə anadan olub, mühəndis

 

Əliyeva Gülnaz Məhəmməd qızı – 1969-cu  ildə anadan olub, baş laborant

 

Lətifov Həzi Pirverdi oğlu - 1958-ci  ildə anadan olub, laborant

 

Lətifova Rəna Nafiz qızı – 1966-ci ildə anadan olub, laborant

Read more

PİRQULU COĞRAFİ TƏDQİQATLAR STASİONARI

 

TARİX

“Pirqulu coğrafi tədqiqatlar stasionarı” 1970-ci ildə mərhum akademik Həsən Əlirza oğlu Əliyevin təşəbbüsü ilə Coğrafiya İnstitutun əsas tədqiqat istiqamətlərindən biri kimi torpaq coğrafiyasının öyrənilməsi məqsədilə Pirqulu qoruğu ərazisində stasionar tədqiqatlar məntəqəsi kimi yaradılmışdır.

Sonradan məntəqə şöbə statusu alaraq ilk rəhbəri k.t.e.d. Xudaverdi Həsən oğlu Həsənov olmuşdur.

1994-cü ildən hal-hazırkı vaxta şöbənin müdiri baş elmi işçi, k.t.ü. f. d. Çingiz Gülalı oğlu  Gülalıyevdir. 

 

TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏRİ VƏ MÖVZULARI

 Torpaq, bitki, atmosfer sistemlərində gedən dəyişikliklər, hidrofiziki (rütubətkeçirmə, torpaq nəmliyinin potensial təzyiqi, rütubət rejimi), istilik-fiziki (istilik rejimi, istilik tutumu, istilik mənimsəmə əmsalı, temperaturkeçirmə və istilikkeçirmə əmsalı) və elektrik-fiziki (xüsusi elektrikkeçirmə əmsalı, dielektrik nüfuzluğu, dielektrik  itki bucağının tangensi, stasionar elektrik sahəsi, xüsusi elektrik müqaviməti) xassələrinin təsiredici amillərdən (torpağın sıxlığından, rütubətlənmə dərəcəsindən, torpağın xüsusi səth sahəsindən, elektrik sahəsinin tezliyindən, torpağın fiziki-kimyəvi tərkibindən və s.) asılılıqlarının laboratoriya və çöl şəraitində tədqiqindən ibarətdir.

 

 

ƏSAS NƏTİCƏLƏR, NAİLİYYƏTLƏR

“Pirqulu coğrafi tədqiqatlar stasionarı” yarandığı vaxtdan ak. H.Ə. Əliyevin rəhbərliyi altında “torpaq-meşə-atmosfer” sistemləri arasında qarşılıqlı əlaqə, “İnsan və Biosfer” Beynəlxalq bioloji proqram üzrə meşə biogeosenozu komponentlərinin, xüsusilə, meşə bitkiləri və torpaq örtüyü arasında qarşılıqlı əlaqə  problemləri öyrənilmişdir.

Şaquli zonalılıq prinsipi əsasında torpaqların hidrofiziki, istilik-fiziki  və elektrik-fiziki  xassələri ilə torpağın qranulometrik və nəmliyi arasında empirik asılılıqlar alınmışdır.

 

 ƏSAS NƏŞRLƏR

Əliyev H.Ə., Həsənov X.H.. Meşələrin torpaq proseslərinə təsiri. “Elm” nəşriyyatı, Bakı, 1973. 112 c.

Гасанов Х.Н. Климат почв и биологический круговорот веществ. Баку, “Элм”, 1980, 100 с.

Gülalliyev Ç.G. Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində çürüntülü-karbonatlı dağ-meşə torpağın temperaturkeçirmə xassəsi // Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin əsərləri, X  cild, II  hissə, Bakı, 2005, s. 55-60

Gülalliyev Ç.G. Pirqulu stasionarı və ona yaxın ərazilərdə ekoloji şərait və torpağın hidrofiziki funksiyası // Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, IX cild, Bakı, 2004. s. 386-392

Gülalıyev Ç.G. Çürüntülü karbonatlı-dağ meşə torpaqların istilik rejiminin modelləşdirilməsi // Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri, XI cild, Bakı, 2007, s.76-80

 

Read more

ELMİ İCLASLAR

17.05.2017. Mayın 17-də elmi katib, c.ü.f.d. Zərnura Həmidovanın sədrliyi ilə
Daha ətraflı . . .
Aprelin 26-da AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarında c.m.ü.e.d. Ramidə Kərəmova
Daha ətraflı . . .
AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 19-da
Daha ətraflı . . .
Aprelin 14-də Dissertasiya şurasının elmi seminarında aşağıda göstərilən iki dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib:
Daha ətraflı . . .
Aprelin 13-də Dissertasiya şurası elmi seminarının növbəti iclasında Paşayev Nəriman
Daha ətraflı . . .
12.04.2017 AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 12-də
Daha ətraflı . . .
Aprelin 7-də Dissertasiya şurası Elmi seminarının növbəti iclasında Aytən Namazovanın
Daha ətraflı . . .
05.04.2017 Aprelin 5-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
04.04.2017 Aprelin 4-də AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə Elmi seminarının  akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən növbəti iclasında Səbuhi Talıbov
Daha ətraflı . . .
Martın 31-də Coğrafiya İnstitutunun Dissertasiya şurasının elmi seminarında İnstitutun  dissertantı Famil Niftiyevin
Daha ətraflı . . .
01.03.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının martın 1-də
Daha ətraflı . . .
Fevralın 22-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
15.02.2017. Fevralın 15-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti
Daha ətraflı . . .
08.02.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının fevralın 8-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən  növbəti iclasında qrant layihələri üzrə iki  tədqiqat işınin hesabat məruzələri dinlənilib.
Daha ətraflı . . .
01.02.2017. Fevralın 1-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 25-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarı keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 18-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurasının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 11-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi şurasının yeni ildə ilk iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
Dekabrın 14-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik  H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarınin növbəti birgə  iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
9.12.2016. Dekabrın 9-da  Dissertasiya şurasının akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçən iclasında Hacıyeva Afaq Zakir qızının
Daha ətraflı . . .