COĞRAFİYA İNSTİTUTU

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Get Adobe Flash player

Axtarış

Arxiv

<< < Sentyabr 2013 > >>
Bz Çr Çr Cm Şn Bz
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

18 Sentyabr 2013

Abduyev Məhəmməd Abdu oğlu

 Təvəllüdü:                        07.07.1961 

Anadan olduğu yer:       Ermənistan, Göyçə mahalı, Ardanış kəndi

Təhsili:                          Azərbaycan Dövlət Universiteti, geologiya-coğrafiya       fakültəsi, hidrometeorologiya şöbəsi

 Elmi dərəcəsi, elmi rütbəsi: Coğrafiya elmləri doktoru, baş elmi işçi

 Vəzifəsi:                           aparıcı elmi işçi

 Doktorluq dissertasiyasının

ixtisas şifri və ixtisasın adı: 5406.01-Hidrologiya

 Elmi nəticələri: :              Azərbaycanın dağ çaylarının asılı gətirmələr axımının öyrənilməsi, dağ çaylarının hidrokimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiqi, əsas ionlar axımının hesablanma metodikasının işlənilməsi, çay sularının çoxillik orta minerallaşma dərəcəsinin və kation-anion nisbətinin təyini üsullarının öyrənilməsi, antropogen yüklənməyə görə çay hövzələrinin ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, çay sularında həll olmuş qazların, biogen və mikroelementlər axımının öyrənilməsi, Azərbaycanın çay hövzələrində baş verən kimyəvi və mexaniki denudasiyanın müqayisəli təhlili, çay sularının sinfini, qrupunu və tipini müəyyən etməyə imkan verən təsnifat sxeminin tərtibi, həll olmuş duzların miqdarının müəyyənləşdirilməsi və su ilə təminatın ekoloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi

 Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı:    95

 Əsas elmi əsərlərinın adları:  1. Azərbaycanın dağ çaylarında ion axımının formalaşma xüsusiyyətləri. AMEA “Xəbərlər”i, yer elmləri. 2002

2. Azərbaycanın dağ çaylarında əsas ionların zaman və məkana görə dəyişməsinin tədqiqi. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. VIII cild. Bakı, 2003

 3.Azərbaycanın dağ çaylarının minerallaşma xüsusiyyətləri. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. IX cild. Bakı, 2004

4. Kiçik Qafqazın çay sularının codluğu. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. X cild. Bakı, 2006

5. Azərbaycanın dağ çaylarında biogen elementlərin dəyişməsi haqqında. AMEA Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutunun əsərlər toplusu. Bakı, 2007

6. Azərbaycanın dağ çaylarının mikroelementlər axımının qiymətləndirilməsi. AMEA “Xəbərlər”i, yer elmləri. 2008

7. Azərbaycanın dağ çaylarının biogen elementlər axımı. Azərbaycan Torpaqşünaslar cəmiyyətinin əsərlər toplusu. Bakı, Elm, 2010

8. Azərbaycan Respublikası çay sularının orta illik minerallaşması və kimyəvi tərkibi. AMEA-nın “Xəbərlər”i yer elmləri, 2011

9. Исследование ионного стока горных рек Азербайджана.  / / Известия РГО. т. 141, вып. 1. Санкт Петербург, 2009

10. Методические вопросы расчета среднемноголетнего ионного стока горных рек (на примере Азербайджана). // Метеорология и гидрология. Москва, 2011

11. Современные изменения гидрохимического режима рек Азербайджана. Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2011

12.Изменение режима биогенных веществ и их выноса реками Азербайджанской Республики. //Географический вестник. Пермь, 2011

13.Azərbaycanın dağ çaylarının ion axımı modulunun tədqiqi. AMEA-nın “Xəbərlər”i, yer elmləri, 2012

 Xidməti tel.:         (012) 539 33 36

 Elektron poçtu:           Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.; Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more

Xəlilov Hüseyn Ağamalı oğlu

Təvəllüdü: 27 oktyabr 1942-ci il

Təhsili: Azərbaycan Dövlət Universiteti, Geoloji coğrafiya fakultəsi-1966.

Vəzifəsi: baş elmi işçi 

Elmi dərəcəsi, elmi rütbəsi: coğrafiya elmləri doktoru-2004

Disertasiyanın ixtisas şifri və ixtisasın adı: 54.09.01-Geomorfologiya

Elmi tədqiqat sahələri: Coğrafiya, geomorfologiya, paleogeomorfologiya, morfostruktur təhlil, geomorfologiyanın nəzəri və tətbiqi məsələləri, ekoloji geomorfologiya, ekoturizm.

Elmi nəticələri: Geomorfologiyanın nəzəri əsasının "materiyanın geomorfoloji hərəkət forması", obyektin "geomorfosfera", relyefin təkamülünün "geodriftogenal" konsepsiyası, öyrənilməsinin "korrelyativlik" və paleorelyefin bərpasının "məzmun-forma" prinsipləri, düzəlmə səthi və denudasion kəsimin "abrazion-dissent" və maqmatik kütlələrin "intralabillik" konsepsiyaları, morfostruktur və morfoskulpturların planetar səviyyədə genetik və toksonomik təsnifatları, relyefin "mühit əmələgətirici" funksiyası, Xəzər dənizi səviyyəsinin tərəddüdünün litosferin gərginliyinin indikatoru rolu oynaması; bir sıra çökəkliklərin kalder mənşəli olması, çay dərələrinin tektonikçatlara uyğun gəlməsi, mərkəzi tip morfostrukturların ayrılması, bəzi çay dərələri və dağdaxili çökəklilklərin səpinti qızıla, həlqəvi, qövsvari, diakünal tip morfostrukturların isə endogen faydalı qazıntılara pespektivliyi, düzəlmə səthlərinin qədimliyi, morfostruktur, paleogemorfoloji, morfostruktur-proqnoz, basdırılmış relyef, kontinental çöküntülərin  qalınlığı, denudasion kəsim, düzəlmə səthi və s. xəritələrin tərtibi geoturizm məqsədilə təbiət abidələrinin öyrənilməsi və s.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 125

Əsas elmi əsərlərin adları:

1.О связи гидрографической сети с разрывной тектоникой и использование ее при поисках месторождений полезных ископаемых (на примере Азербайджанской части Малого Кавказ). Доклады АН Азерб. ССР. 1975, т.31, №5, с.31-35.

2.Принципы максономической классификации морфоструктур // Изв. АН Азерб. ССР. Сер. Наук о Земле. 1978, №6, с.63-69.

3.Морфоструктурный анализ северо- западной части Малого Кавказа (в пределах Азербайджанской ССР). Автреф. Канд. дисс. Баку, 1980, 24 с.

4.О принципе общей классификации рельефа земли // Изв. АН Азеб. ССР. Сер. Наук о Земле. 1984, №6,  с.45-48.

5.О роли магматизма в формировании морфоструктур // Доклады АН Азерб. ССР. 1986, №6, с.51-54.

6.О проблемах геоморфологии и возможностях и решения // Изв. АН Азер. ССР. Сер. Наук о Земле. 1989, №6, с.9-16.

7.Неотектоническая карта Азербайджана (коллектив авторов). М., 1991.

8.Рельеф Азербайджана (коллектив автороф). Баку, Элм, 1993, 292 с.

9.Морфоструктуры восточной части. Малого Кавказа ()Анализ рельефа: вопросы теории и практики. Баку, 1999, 278 с.

10.Геоморфологическая карта Азербайджана (коллектив авторов. Баку, 1999).

11.Геоморфологический анализ и его минерагеническое значение (Малый Кавказ)// Изв. АН Азербайджана. Науки о Земле. 2000, №3, с.15-23.

12.Генетическая классификация морфоструктур на примере Малого Кавказа // Изв. НАН Азербайджана. Науки о Земле, 2001, №3, с.12-19.

13.Теоретические вопросы геоморфологии и основы морфоструктур ведения // Вестн. БГУ. Серия естеств. Наук. 2001,  №2, с.168-176.

14.Оценка денудационного среза Малого Кавказа // Геоморфология, 2002, №1, с.10-17.

15.Экологическая геоморфология и интеграция наук // Вестн. БГУ, Сер естеств. Наук. 2002, №1, с.210-215.

16.Концепция планации рельефа и проблема поверхностей выравнивания альпийских горных соорежуний (по примере Малаго Кавказа) // Геоморфология, 2003, №1, с.93-103.

17.Морфоструктурный и палеогеоморфологический анализ и поисковое значение изучния рельефа на  примере восточной части Малого Кавказа. Автореф. доктор. Дисс Баку, 2004, 57 с.

18. Geodriftogenal consept of relief evolution and Earth crust`s geodinamik stress related fenomen // Geophysics news in Azerbaijan. 2004, №1, p.16-19.

19. Феномен Каспия и концепция рационального использования периодичности колебания его уровня // Вести. БГУ. Сер. Естест. Наук, 2004, №1, с.121-126.

20.Методологические аспекты развития геоморфологии в Азербайджане // Изв. НАНА. Наука о Земле. 2004, №2, с.103-107.

21.Природные памятники Азербайджана и экотуризм // Панорама Азербайджана. 2006, №4 (21), с.32-33.

22. Talış dağlıq sistemində relyefin mühit əmələgətirici funksiyası haqqında // AMEA Xəbərləri. Yer elmləri. 2010, №2, s. 24-27.

23. Fluctuation of the level of the Caspian Sea as indicator of geodinamic stress of the crust in the light of the geodriftogenal consept. “The Caspian Region: Enviromental Consequuences of the Climate Change”. Proceeding of the İntenational Conferenseş Moscow, 2010, p.87-90.

24. Палеорельеф Азербайджана. Баку, «Элм», 2001. (коллектив авторов). Баку, Элм, 2011, 268 с.

25. Geoloji terminlərin elmi lüğəti. Bakı elm, 2012, 326s (müəlliflər kollektivi)

Xidmət tel: 539-33-36; mobil: (050)556-06-57

Elektron poçtu:Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Read more

Eminov Zakir Namin oğlu

Təvəllüdü:     1.02. 1967-ci il

Anadan olduğu yer:    Neftçala rayonunun      Yuxarı  Qaramanlı kəndi

Təhsili:   1991-ci ildə BDU-nun Coğrafiya fakültəsini  bitirib

Vəzifəsi: İnsan coğrafiyası  şöbəsinin müdiri

Elmi dərəcəsi, elmi rütbəsi: Coğrafiya üzrə elmlər doktoru

Dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 5401-01 İqtisadi coğrafiya

Elmi tədqiqat sahələri: əhalinin demoqrafik vəziyyətinin nizamlanması, regionların inkişafı, iqtisadi islahatlar aparılmasının nəticələri, Azərbaycanın siyasi-coğrafi cəhətdən öyrənilməsi

Elmi nəticələri: Əhali coğrafiyası, demoqrafik vəziyyətin nizamlanması, əhalinin məskunlaşması və təsərrüfat sahələrinin inkişaf etdirilməsi, şəhərlərin və regionların sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində mütəxəssis. Əhalinin məskunlaşması, yaşayış məntəqələrinin sosial-demorqafik inkişafı və təsərrüfat strukturu arasında olan əlaqələri, iqtisadi islahatların aparılmasını, onların sənayedə, kənd təsərrüfatında olan xüsusiyyətlərini, iqtisadi və sosial-demoqrafik nəticələrini və meydana çıxan problemlərin aradan qaldırılması istiqamətlərini öyrənmişdir.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 70

Əsas elmi əsərlərinın adları:

Monoqrafiyalar:

Eminov Z.N. Azərbaycanın əhalisi. Bakı: Çıraq, 2005, 560 s.

N.Ə.Paşayev, N.H.Əyyubov, Z.N.Eminov. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. Bakı: Çıraq, 2010, 416 s.

Məqalələr:

 1.  Eminov Z.N. Məhsuldar qüvvələrin yerləşməsi və əhalinin məskunlaşması // AEA xəbərləri, “İqtisadiyyat” seriyası, 1994, № 1-4. s. 45-50. 

 2. Eminov Z.N. Demoqrafik amillərin yaşayış məntəqələrinin formalaşması və inkişafında rolu // AEA xəbərləri, “İqtisadiyyat” seriyası, 1995, № 1-4, s. 58-62.

 3. Eminov Z.N. Azərbaycanın şəhər tipli qəsəbələri və onların sosial-iqtisadi inkişafı // AEA xəbərləri, “İqtisadiyyat” seriyası, 1995, № 1-4, s. 63-71.

 4. Eminov Z.N. (N.H. Əyyubovla birlikdə). Azərbaycanda siyasi coğrafiyanın inkişafının əsas istiqamətləri / Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. Bakı: 1998, s. 119-121.

 5. Eminov Z.N. (E.Q. Mehrəliyev və N.H.Əyyubovla birlikdə) Azərbaycanın geodemoqrafik şəraiti / AR konstruktiv coğrafiyası. II cild. Bakı: Elm, 1999, s. 158-164. 

 6.  Eminov Z.N. Azərbaycanda torpaq islahatları və kənd məskunlaşmasının sosial-iqtisadi problemləri // Bakı Universitetinin xəbərləri, “Təbiət elmləri” seriyası. 2002, № 4, s. 178-190.  

 7. Eminov Z.N. Azərbaycanın demoqrafik problemləri // AMEA xəbərləri, “Yer elmləri” seriyası, 2005, № 2, s. 126-131. 

 8. Eminov Z.N. (B.Ə. Budaqov və İ.E. Mərdanovla birlikdə). Azərbaycanda yaşayış məntəqələrinin yüksəklik qurşaqları üzrə yerləşməsi qanunauyğunluqları // AMEA xəbərləri, “Yer elmləri” seriyası, 2006, № 3, s. 89-97.

 9. Eminov Z.N. Azərbaycanda əhalinin məşğulluq problemləri // AMEA xəbərləri, “Yer elmləri” seriyası, 2006, № 4, s. 81-86.

 10. Eminov Z.N. Davamlı inkişaf konsepsiyası: Azərbaycanda həyata keçirilməsinin əsas istiqamətləri və problemləri / Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, X cild. Bakı: 2006, s. 52-59. 

 11. Eminov Z.N. Əhalinin həyat səviyyəsi və demoqrafik vəziyyəti / Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XI cild. Bakı: 2007, s. 265-274.

 12. Eminov Z.N. (M.C. İsmayılov ilə birlikdə). Böyük Qafqaz təbii vilayətində əhalinin yüksəklik qurşaqları üzrə yerləşməsinin landşaft-ekoloji əsasları / Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XIII cild. Bakı: 2008, s. 164-176.

 13. Eminov Z.N. Azərbaycanın kənd təsərrüfatında və torpaqlardan istifadənin strukturunda baş verən dəyişikliklər// AMEA xəbərləri, “Yer elmləri” seriyası, 2008, № 4, s. 70-75. 

 14.  Eminov Z.N. Azərbaycanda sənayenin strukturunun təkmilləşdirilməsi və əmək ehtiyatlarından istifadə problemləri / Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XIV cild. Bakı: Victory, 2009, s. 120-124.

 15. Eminov Z.N. Abşeron iqtisadi rayonunda təsərrüfatın və əhalinin təmərküzləşməsinin iqtisadi və sosial-demoqrafik problemləri / Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XV cild. Bakı: 2010, s. 253-258.   

 16. Eminov Z.N. Azərbaycanın dünya təsərrüfatına inteqrasiyası prosesində təsərrüfat sistemində baş verən dəyişikliklər / “Turan” Stratejik Araştırmalar Merkezi. Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi.  Türkiye, Konya, 2009, № 3, s. 132-141.

 17. Eminov Z.N. Azərbaycanda urbanizasiya prosesləri və şəhərlərin inkişaf problemləri / “Turan” Stratejik Araştırmalar Merkezi. Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi.  Türkiye, Konya, 2010, № 6, s. 91-95.

 18. Эминов З.Н. Охрана окружающей среды – одно из направлений устойчивого развития / Восстановление нарушенных природных экосистем. Материалы III Международной научной конференции, 7 - 9 октября 2008 г. Донецкий Ботанический Сад НАН Украины, Донецк, 2008, с. 587-593.

 19. Эминов З.Н. Экологические проблемы Азербайджана и основные направления их преодоления / Стратегия качества в промышленности и образовании. Материалы IV Международной  конференции, 30 мая - 6 июня 2008 г. В 2-х т. Т I. Болгария, г. Варна, 2008, с. 629-631.  

 20. Эминов З.Н. Миграционные связи Азербайджана со странами СНГ / Социальная география регионов России и сопредельных территории. Научные труды Института Географии им. В.Б. Сочавы Российской АН, Восточно-Сибирского Отделения Русского Географического Общества. Иркутск, 2008, с. 238-241.

 21. Эминов З.Н. Совершенствование отраслевой структуры промышленности и занятости население в условиях экономических реформ // «Экономика и образование». Известия Ташкентского Государственного Экономического Университета, 2008, №4. Ташкент, 2008, с.160-162.  

 22.  Эминов З.Н. Проблемы устойчивого развития сельского хозяйства // «Экономика и образование». Известия Ташкентского Государственного Экономического Университета, 2009, №2. Ташкент, 2009, с.151-155.

 23.  Эминов З.Н. Проблемы социально-экономического развития регионов Азербайджана и пути их решения / Региональная политика России в современных социально-экономических условиях: географические аспекты // Научные труды Института Географии им. В.Б. Сочавы Российской АН, Восточно-Сибирского Отделения Русского Географического Общества. Иркутск, 2009, с. 39-41.

 24. Эминов З.Н. Природоохранные меры в высокоурбанизированных районах / Стратегия качества в промышленности и образовании. Материалы VI Международной  конференции, 4-11 июня 2010 г. В 4-х т. Т I (2) Болгария, г. Варна, 2010, с. 478-480.  

 25. Эминов З.Н. Изменение демографической ситуации в Азербайджане // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва, 2011, № 1, s. 95-100.   

 26.  Эминов З.Н. Проблемы регулирования расселения населения в Азербайджанской Республике // Молодой ученый. Чита, 2011, № 1, s. 112-116.       

Xəritələr:

Yüksəklik qurşaqları üzrə əhalinin sıxlığının dəyişməsi (1999-cu il siyahıyaalması materialları əsasında)

“Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” (2004-2008-ci illər) əsasında istifadəyə verilən təsərrüfat obyektləri

“Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” (2004-2008-ci illər) əsasında iqtisadi rayonlarda açılan yeni iş yerləri.

Tədris vəsaitləri:

“Coğrafiya” , məlumat kitabı, Bakı. “Çıraq”, 2004, 656 s.

“Azərbaycanın fiziki və iqtisadi coğrafiyası”, TQDK, 2012, (M.A.Müseyibov və N.H.Əyyubovla birgə).

“Coğrafiya ensiklopediyası” 2 cilddə, Bakı, 2012,  “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 468 s.

Təltif və mükafatları: Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatı (26 may 2016-cı il) 

Xidməti tel.: 539-33-61

Elektron poçtu: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 

 

Read more

ELMİ İCLASLAR

17.05.2017. Mayın 17-də elmi katib, c.ü.f.d. Zərnura Həmidovanın sədrliyi ilə
Daha ətraflı . . .
Aprelin 26-da AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarında c.m.ü.e.d. Ramidə Kərəmova
Daha ətraflı . . .
AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 19-da
Daha ətraflı . . .
Aprelin 14-də Dissertasiya şurasının elmi seminarında aşağıda göstərilən iki dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib:
Daha ətraflı . . .
Aprelin 13-də Dissertasiya şurası elmi seminarının növbəti iclasında Paşayev Nəriman
Daha ətraflı . . .
12.04.2017 AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 12-də
Daha ətraflı . . .
Aprelin 7-də Dissertasiya şurası Elmi seminarının növbəti iclasında Aytən Namazovanın
Daha ətraflı . . .
05.04.2017 Aprelin 5-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
04.04.2017 Aprelin 4-də AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə Elmi seminarının  akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən növbəti iclasında Səbuhi Talıbov
Daha ətraflı . . .
Martın 31-də Coğrafiya İnstitutunun Dissertasiya şurasının elmi seminarında İnstitutun  dissertantı Famil Niftiyevin
Daha ətraflı . . .
01.03.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının martın 1-də
Daha ətraflı . . .
Fevralın 22-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
15.02.2017. Fevralın 15-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti
Daha ətraflı . . .
08.02.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının fevralın 8-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən  növbəti iclasında qrant layihələri üzrə iki  tədqiqat işınin hesabat məruzələri dinlənilib.
Daha ətraflı . . .
01.02.2017. Fevralın 1-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 25-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarı keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 18-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurasının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 11-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi şurasının yeni ildə ilk iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
Dekabrın 14-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik  H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarınin növbəti birgə  iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
9.12.2016. Dekabrın 9-da  Dissertasiya şurasının akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçən iclasında Hacıyeva Afaq Zakir qızının
Daha ətraflı . . .