COĞRAFİYA İNSTİTUTU

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Get Adobe Flash player

Axtarış

Arxiv

<< < Sentyabr 2013 > >>
Bz Çr Çr Cm Şn Bz
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

20 Sentyabr 2013

Ələsgərov Bayram Cavad oğlu

 Təvəllüdü: 15 yanvar 1934-cü il

Təhsilli: Azərbaycan Dövlət Universiteti, geoloji fakultəsi

Vəzifəsi: «Paleocoğrafiya» şöbəsinin müdiri.

Elmi dərəcəsi, elmi rütbəsi: Coğrafiya üzrə elmlər doktoru, professor.

Dissertasiyanın ixtisas şifri və ixtisasın adı: 5406.01-geologiya və təkamül coğrafiyası

Elmi tədqiqat sahələri: Paleocoğrafiya, paleoekologiya, paleoiqlim.

Elmi nəticələr: Azərbaycanın paleocoğrafi şəraitinin, paleoiqlimin, bitki örtüyünün, heyvanat aləminin, buzlaşmaların bərpası nəticəsində paleocoğrafi, bitki xəritələri tərtib edmilmişdir.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 150, o cümlədən iki monoqrafiya

Əsas elmi əsərlərinin adları: Палеогеография Азербайджана в раннем и среднем плейстоцене. Издательство АН Аз.ССР «ГЛМ», Баку-1988. (монография)

Плейстоцен Азербайджана. Издательсто «Нафто-Пресс», Баку-2002.

Pleystosendə Kiçik Qafqazın paleoekologiyası (çapda).

Təltif və mükafatlar: Müxtəlif illərdə Fəxri fərman və pul mükafatları.

Xidməti tel:  539-33-36

Elektoron poctu:  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Read more

Məmmədov Ramiz Mahmud oğlu

Təvəllüdü:    (gün,ay,il)    4.02.1950   

Anadan olduğu yer:  Gürcüstan Respublikası Qardabani rayonunun Qaracalar kəndi 

Təhsili:  BDU-nun Fizika fakültəsi     

Vəzifəsi: Coğrafiya İnstitutun direktoru

Elmi dərəcəsi və elmi rütbəsi: Akademik, texnika elmləri doktoru, 

Dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 11.00.07 -  Hidrologiya, su ehtiyatları və hidrokimya

Müxbir üzv seçildiyi  tarix və ixtisasın adı:   2001, coğrafiya

Həqiqi üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı: 2014, coğrafiya

Elmi tədqiqat sahələri: Xəzər dənizinin hidrometeorologiyası,hidrofizikası və ekologiyası, səviyyə problemi, Azərbaycanda səhralaşma problemi, landşaft planlaşdırılması.

Elmi nailiyyətləri:  İlk dəfə Xəzər dənizinin açıq hissəsində geniş miqyasda dəniz turbulentliyinin statistik və spektral xarakteristikalarını öyrənmiş, dənizdə çirkləndiricilərin yayılması və paylanmasının ümumi qanunauyğunluqlarını müəyyən etmişdir. Dəniz səthində küləyin sürət və istiqamətinin və dəniz səthindən istilik axınının məlum olduğu hal üçün dənizin yuxarı kvazibircins temperatur qatının müəyyən edilməsi üçün yarımempirik model işləmişdir. Xəzər dənizində çirkləndiricilərin yayılmasına hidrofiziki parametrlərin dəyişkənliyinin təsirini geniş diapazonda tədqiq etmişdir. Xəzər dənizində müxtəlif hidrometoroloji şəraitdə, dibin morfometriyası və sahil xəttinin konfiqurasiyası nəzərə alınmaqla, çirkləndiricilərin yayılmasının fiziki-coğrafi modelini işləmişdir. Xəzər dənizi səviyyəsi dəyişməsinin səbəbini tədqiq etmiş, səviyyəyə təsir edən amillərin təsir dərəcəsini müəyyən etmiş, birinci yaxınlaşmada onun uzunmüddətli proqnozunu vermişdir. Xəzər dənizinin kompleks hidrometeoroloji atlasını hazırlayıb çap etmişdir.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 270 elmi əsər, 3 monoqrafiya, 1 atlas

Əsas elmi əsərlərinın adları:

                        Kitablar:

1. "Xəzər dənizinin hidrometeoroligiyası", Bakı, "Avropa" nəşriyyatı, 1013, 176 səh.

2. "Xəzər dənizinin müasir vəziyyəti" (müştərək), Moskva, "Nauka" , 2005, 356 səh. 

3. "Risk və fəlakətlər coğrafiyası"

4. "Hidrofiziki sahələrin dəyişkənliyi və çirkləndiricilərin Xəzər dənizində yayılması", Bakı, "Elm", 2000, 184 səh.

5. "Azərbaycanda Landaşft  Planlaşdırılması"  (ilk təcrübə və tətbiq), Bakı, 2009, 142 səh. 

6. "Qidrometeoroloji dəyişkənlik və Xəzər dənizinin ekocoğrafi problemləri", Bakı, "Elm", 2007, 436 səh.

7. "Cənubi Qafqaz ölkələrində pilotlu landşaft planlaşdırılması"

 

                     Atlas:

"The atlas of Kaspian sea hydromorphologi" İran, "Asrar Daneş" nəşriyyatı, 

“Xəzər dənizinin hidrometeoroloji atlası”,  Bakı, Nafta-Press, 2014, 300 səh.

                      Elmi məqalələr:

 

1. Экспериментальное исследование диффузии струй пассивной примеси в поверхностном слое моря // Океанология. 1976,т. 16. №8, с. 990-994. (Соавтор: Журбас В.М).

2. Оценка параметров турбулентности в Каспийском море по данным инструментальных наблюдений над течениями // Изв. АН Азерб. ССР серия Наук о Земле. 1983,№6. с. 97-104.

3. Влияние физико-океанографических факторов на распространение сточных вод в  прибрежной зоне Апшеронского полуострова // Изв. АН Азерб. ССР. серия Наук о Земле. №6. с. 93-100. (Соавторы:Гумбатов А.И., Агаларова Н.М., Халилов А.И.).

4. Long-term prognosis of the Caspian Sea-level // Regional Workshop on Coastal Zone           Management. Chabahar. İslamicRepublicIran. 1996 (with Humbatov A.I.)

5. Impact climate anomalies on the level of the Caspian Sea // The Second International Symposium On “Climate and Water”. 1998, Espoo. Finland. p. 972-980. (with Hadiyev Y. and Kulizade L.).

6. Prediction of the Oil Transport and Dispersal in the Caspian Sea Resulting from a Continuous   Release // Spill Science & Technology bulletin. 2000, Vol. 6. No 5/6. p. 323-339 (with Mooers N. K., Korotenko K.A.).

7. Моделирование процесса формирования температурной аномалии в прибрежной зоне Каспийского моря // Океанология. 2000, т.40. №4. с. 500-508. (Cоавтор: Коротенко К.А.).

8. Caspian Sea Level and Ecological problems // International Symposium on the Problems of the RegionalSeas. 2001, Istanbul-Turkey. p.1-11.

9. Prediction of the Transport and dispersal of Oil in the South Caspian Sea Resulting from Blowouts // J. Environmental Fluid Mechanics 1. Kluwer Academic Publishers. 2002, p. 383–414. (with Korotenko K.A. and Mooers C.N. K.).

10. Transboundary water problems in the Kura – Araks basin // NATO Advanced Research Workshop “Transboundary water resources: strategies for regional security and ecological stability. Novosibirsk. 2003, p. 93-108. (with Mansimov M.R., Ismatova Kh.R.).

11. Particle tracking method in the approach for prediction of oil slick transport in the sea: modelling oil pollution resulting from river input // J. Marine Systems. 2003, 48. p. 159-170. (with Korotonke K.A.).

12. Remote sensing data and GIS technology application far analyze of natural and social-economical characteristics of Azerbaijan offshore zone // Science without borders. Transactions of the InternationalAcademy of Sciences H&E, 2005, Vol. 2. p.191-200. (with Mekhtiyev A.Sh., Ismatova Kh. R., Budaqov B.A.).

13. Dynamics of processes desertification in east part of the AzerbaijanRepublic // NATO Advanced Research Workshop. Bishkek. 2006. p.38-41. (with Ismatova KH.R, Mikailov A.A., Mansimov M.R.).

14. Assessment of anthropogenic loads on landscapes as a tool to determine the potential for sustainable regional development: case study from Azerbaijan // Environment, Development and Sustainability. Springer. 2007, v.9. No.2. p. 131-142. (with Mustafayev B.N.).

15. Integrated water resources management for seven selected wetlands in Urmia lake basin  // ANA of Sciences. Proceedings the Sciences of Earth. 2009, No1. p. 80-88. (With Bagherzadeh K. M.).

16. Современные изменения режима атмосферных осадков на территории Азербайджана // География и природные ресурсы. Новосибирск. 2009, № 4. (Соавторы: Сафаров С.Г., Сафаров Э.С.).

17. Landscape planning in South Caucasus // Tbilisi. 180 p. (with Elizbarashvili N., Sayadyan O.).

18. Yaz qızması dövründə və qasırğalı küləklər təsirində dayaz dənizin termik strukturasının evolyusiyası., 1979, Atmosfer və Dənizin Fizikası SSRİ EA-nın Xəbərləri, C. 15, №9, s. 974-982. (rus dilində).

19. Xəzər dənizi səviyyəsinin empirik proqnozu 1996, Azərbaycan EA-nın Xəbərləri, Yer Elmləri seriyası, № 1-6, s. 99-108.

20. İqlim  anomaliyalarının Xəzər dənizinin səviyyəsinə təsiri. 1998, «İqlim və Su» mövzusunda II beynəlxalq simpozium, Helsinki, s.1025-1031 (ingilis dilində).

21. Xəzər dənizinin sahil zonasında temperatur anomaliyasının formalaşmasının modelləşdirilməsi. 2000, Okeanologiya, c. 40, №4, s. 500-508. (rus dilində).

22. Xəzər dənizində fasiləsiz mənbədən axan neftin yayılmasının proqnozlaşdırılması. Spill Science and Technology Bulletin, C.5/6 - 6  s. 323-339 (ingilis dilində).

Kadr hazırlığı:

          Elmlər namizədlərinin sayı    5

          Elmlər doktorlarının sayı       1

Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:  Avropa İttifaqının Qafqaz ölkələri üçün yaratdığı   Beynəlxalq Ekoloji Mərkəzin Məşvərət Şurasının Prezidenti

Pedaqoji fəaliyyəti:      Bakı Dövlət Universiteti

Təltif və mükafatları: Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatı (26 may 2016-cı il) 

Xidməti  tel.:           (994 12) 5382900

Elektron poçtu:   Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

Read more

Tanrıverdiyev Xalid Kazım oğlu

Təvəllüdü: 15 yanvar 1936-cı il

Təhsili: ali, ADU, 1961

Vəzifəsi: Şöbə müdiri

Elmi dərəcəsi, elmi rütbəsi: coğrafiya elmləri doktoru-1994

Disertasiyanın ixtisas şifri və ixtisasın adı: 54.09.01-geomorfologiya

Elmi tədqiqat sahələri: ümumi geomorfologiya, arid geomofologiya, geomorfoloji xəritələşdirmə, paleogomorfologiya, morfostruktur təhlil, yeni tektonik hərəkətlərin öyrənilməsi, ekogeomorfologiya, geomorfologiyanın nəzəri və tətbiqi məsələləri.

Elmi nəticələri: relyefin inkişafı və formalaşması tarixində xarakterik mərhələlər ayrılmış, mərhələlər üzrə paleogeomorfoloji xəritələr tərtib edilmiş, respublikanın regionları üzrə ümumi geomorfoloji, ekogeomorfoloji, morfometrik, ekzodinamik proseslər və relyef formaları xəritələri tərtib edilmiş, çay terrasları, düzəlmə səthləri onların yaşı, miqdarı, mənşəyi, denudasion kəsimin kəmiyyəti müəyyənləşdirilmiş və xəritələşdirilmişdir.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 170 dən çox

Əsas elmi əsərlərin adları:

1. Həkəri çayı hövzəsinin geomorfologiyası. Nam. dis. avtoref., Bakı, 1968.

2. Həkəri və Bazarçay hövzələrində kontinental çöküntülərin stratiqrafik yaşa görə bölünməsi. Azərb. SSR EA Xəbərləri, Yer elm. ser., 1968, №1 (həmmüəl.) (rus dilində).

3. Kür-Araz düzənliyində tətbiqi məqsədlə iri miqyaslı geomorfoloji xəritələrin tərtibi. Azərb. SSR EA Xəbərləri, Yer elm. ser., 1977, №6 (həmmüəl.) (rus dilində).

4. Neftli hövzələrdə kontinental fasilələrin paleogeomorfoloji şəraitinin öyrənilməsinin problemləri (Kür çökəkliyi timsalında). Azərb. SSR CC-nin V qur.mater. Bakı,  “Elm”, 1985. (həmmüəl).

5. Şamaxı-Qobustan vilayəti və Abşeron alçaqdağlığında denudasion kəsim haqqında. Azərb. SSR EA Xəbərləri, Yer elm. ser., 1989, №6 (həmmüəl.) (rus dilində).

6. Azərbaycanın relyefi. Bakı, “Elm”, 1993. (müəl. Kolek), (rus dil).

7. Paleogeomorfolji tədqiqatlar və qeyri struktur neft yataqlarının axtarışı. Türkiyə geomorf. 14-cü qurul-nın mater. Türkiyə, Ankara, 1993.

8. Üst Kaynozoyda Kür çökəkliyinin paleogeomorfologiyası. Dokt. dis. avtoref. Bakı, 1994, (rus dil).

9. Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğrafiyası (I,II,III cild). Bakı, “Elm”, 1996, 1999, 2000.

10. Yeni Kaspi əsrində Azərbaycanın paleocoğrafi xəritəsi. Azərbaycanın paleocoğrafi atlasında. Bakı, 1998 (həmmüəl).

11. Azərbaycanın geomorfoloji xəritəsi (1:500.000) Bakı, 1998, (müəl.kollek).

12. Bakı ərazisindəki sürüşmələr haqqında. Böyük Bakı və Sumqayıt sahillərində Ekoloji monitorinq. (Seminarın mater.). Bakı, 1999. (həmmüəl), (rus dil.).

13. Palçıq vulkanizmi haqqında (Aşağı Kür çökəkliyi timsalında). “Coğrafiya və təbii resurslar”. Novosibirsk, 2000. (həmmüəl), (rus dil).

14. Cənubi Xəzər çökəkliyinin və ətraf dağlığın formalaşmasının xüsusiyyətləri. Qafqazın və Ön Qafqazın geomorfologiyasının problemləri. Krasnodar, 2001. (həmmüəl), (rus dil).

15. Bakı platosunun təmiz suyu. “Təmiz su” mövzusunda Beynəlx. elmi-prakt. konf. mater. Bakı, 2001. (həmmüəl), (rus dil).

16. Relyef təbii sərvətdir. Akad. H.Ə.Əliyevin 95 illiyinə həsr edilmiş konf. mater. Bakı, 2002.

17. Kür dağarası çökəkliyinin paleogeomorfologiyası (Azərb dilində). Bakı, “Starke”, 2002. (rus dil.).

18. Ekoloji geomorfologiyanın bəzi problem məsələləri barədə. ACC əsərləri, Bakı, 2002 (həmmüəl.).

19. Azərbaycanın geomorfologiyasının bəzi elmi-tətbiqi proqnoz məsələləri. AMEA Xəbərləri, Yer elm. ser. 2003, №4, (həmmüəl), (rus dil).

20. Xəzər sahillərinin inkişafının tətbiqi məsələləri (Kür-Araz depressiyası daxilində). Konfr-ın mater. İspaniya, Barselono, 2004 (həmmüəl.), (ing. dil).

21. Azərbaycanın dağlıq ərazilərinin inkişaf perspektivləri haqqında. Beynəlx. elektr. konf. mater. Tiflis, 2003 (həmmüəl), (rus dil).

22. Azərbaycan geomorfologiyasının gələcək tədqiqat istiqamətləri haqqında. AMEA Xəbərləri, Yer elm. ser. 2007, №1.

23. Azərbaycanın paleogeomorfologiyası. Bakı, “Elm”, 2011, (müəl.kol), (rus dil.).

24. Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti (üç dildə). Bakı, “Elm”, 2012. (müəllif kollektivi).

Xidməti telefon: 539-33-36; Mobil: (050)610-86-61

Elektron poçtu: Xalid-KazımoğBu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Read more

ELMİ İCLASLAR

17.05.2017. Mayın 17-də elmi katib, c.ü.f.d. Zərnura Həmidovanın sədrliyi ilə
Daha ətraflı . . .
Aprelin 26-da AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarında c.m.ü.e.d. Ramidə Kərəmova
Daha ətraflı . . .
AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 19-da
Daha ətraflı . . .
Aprelin 14-də Dissertasiya şurasının elmi seminarında aşağıda göstərilən iki dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib:
Daha ətraflı . . .
Aprelin 13-də Dissertasiya şurası elmi seminarının növbəti iclasında Paşayev Nəriman
Daha ətraflı . . .
12.04.2017 AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 12-də
Daha ətraflı . . .
Aprelin 7-də Dissertasiya şurası Elmi seminarının növbəti iclasında Aytən Namazovanın
Daha ətraflı . . .
05.04.2017 Aprelin 5-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
04.04.2017 Aprelin 4-də AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə Elmi seminarının  akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən növbəti iclasında Səbuhi Talıbov
Daha ətraflı . . .
Martın 31-də Coğrafiya İnstitutunun Dissertasiya şurasının elmi seminarında İnstitutun  dissertantı Famil Niftiyevin
Daha ətraflı . . .
01.03.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının martın 1-də
Daha ətraflı . . .
Fevralın 22-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
15.02.2017. Fevralın 15-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti
Daha ətraflı . . .
08.02.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının fevralın 8-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən  növbəti iclasında qrant layihələri üzrə iki  tədqiqat işınin hesabat məruzələri dinlənilib.
Daha ətraflı . . .
01.02.2017. Fevralın 1-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 25-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarı keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 18-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurasının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 11-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi şurasının yeni ildə ilk iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
Dekabrın 14-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik  H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarınin növbəti birgə  iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
9.12.2016. Dekabrın 9-da  Dissertasiya şurasının akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçən iclasında Hacıyeva Afaq Zakir qızının
Daha ətraflı . . .