Təvəllüdü: 15 yanvar 1934-cü il

Təhsilli: Azərbaycan Dövlət Universiteti, geoloji fakultəsi

Vəzifəsi: «Paleocoğrafiya» şöbəsinin müdiri.

Elmi dərəcəsi, elmi rütbəsi: Coğrafiya üzrə elmlər doktoru, professor.

Dissertasiyanın ixtisas şifri və ixtisasın adı: 5406.01-geologiya və təkamül coğrafiyası

Elmi tədqiqat sahələri: Paleocoğrafiya, paleoekologiya, paleoiqlim.

Elmi nəticələr: Azərbaycanın paleocoğrafi şəraitinin, paleoiqlimin, bitki örtüyünün, heyvanat aləminin, buzlaşmaların bərpası nəticəsində paleocoğrafi, bitki xəritələri tərtib edmilmişdir.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 150, o cümlədən iki monoqrafiya

Əsas elmi əsərlərinin adları: Палеогеография Азербайджана в раннем и среднем плейстоцене. Издательство АН Аз.ССР «ГЛМ», Баку-1988. (монография)

Плейстоцен Азербайджана. Издательсто «Нафто-Пресс», Баку-2002.

Pleystosendə Kiçik Qafqazın paleoekologiyası (çapda).

Təltif və mükafatlar: Müxtəlif illərdə Fəxri fərman və pul mükafatları.

Xidməti tel:  539-33-36

Elektoron poctu:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.