COĞRAFİYA İNSTİTUTU

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Get Adobe Flash player

Axtarış

Arxiv

<< < Sentyabr 2013 > >>
Bz Çr Çr Cm Şn Bz
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
30            

Sentyabr 2013

29 729 2013

"Qadın və inkişaf"

Sentyabrın 27-ndə AMEA-nın dəyrmi zalında Ailə,Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və AMEA-nın  birgə təşkilatçılığı ilə konfrans keçırildi.

Read more

27 482 2013

Almatıda Beynəlxalq elmi sessiya

Elmlər Akademiyalarının Beynəlxalq Assosiasiyasının nəzdində yaradılmış “Fundamental Coğrafi Problemlər üzrə Birləşmiş Elmi Şura"nın Qazaxıstanın Almatı şəhərində Qazaxıstan Təhsil və Elm Nazirliyinin, Coğrafiya İnstitunun təşkilatçılığı ilə XVII elmi sessiyası keçirilmişdir.

Read more

26 452 2013

M.Abduyevin məqaləsi çap olunub

İnstitutun “Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi c.e.d M.A.Abduyevin  Moskvada nəşr olunan “Вода химия и экология” jurnalının 6-cı sayında  «Ионный смок  загрязнение  р.Куры в современный  период» adlı məqaləsi çap olunmuşdur.

Read more

26.09.13.Elmi seminar

Coğrafiya İnstitutunun  2013-cü il,  centyabrın 26-nda  keçirilən elmi seminarında BDU-nun Coğrafiya fakültəsinin dissertantı Hicran Mirəhməd qızı Tahirovanın

Read more

"Azərbaycanın coğrafiyaçı alimləri"

AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun "Azərbaycanın coğrafiyaçı alimləri" adlı yeni kitabı çapdan çıxıb.

Read more

Elmi Şuranın iclası

Bu il, sentyabrın 25-də yay məzuniyyətindən qayıtmış alimlərimiz Elmi Şuranın növbəti iclsına yığışdılar. İclasda aşağıdakı məsələlərə baxıldı: 

1. 2013-сü ildə şöbələr tərəfindən  aparılan çöl-tədqiqat işlərinin hesabatları.

Read more

25 488 2013

Tatarayev Telman Məmməd oğlu

Təvəllüdü:   (gün, ay, il)             10.05.1942

Anadan olduğu yer:                   Zaqatala rayonu, Mazıx kəndi

Təhsili:                                       ali

Vəzifəsi:                                    aparıcı elmi işçi

Elmi dərəcəsi, elmi rütbəsi:    coğrafiya elmləri doktoru, professor

Dissertasiyanın ixtisas şifri və ixtisasın adı: 11.00.08 – Okeanologiya

Elmi tədqiqat sahələri:   Hidrometeorologiya, fiziki okeanologiya, dəniz turbulentliyi, dənizdə aşqar diffuziyası, dənizlərin  aerokosmik tədqiqi, dənizlərin kompleks monitorinqi

Elmi nəticələri:  Xəzərin hidrometeoroloji sahələrinin məkan-zaman dəyişkənliyi, dənizdə çirkləndirici aşqarların yayılması qanunauyğunluqlarının kompleks tədqiqi, Xəzərin Azərbaycan akvatoriyasında çirkləndiricilərin yayılmasının külək sahəsinə görə təsnifatı, Xəzərin səth qatı temperaturunun aerokosmik məlumatlar əsasında tədqiqi, Xəzərin tədqiqində sistem nəzəriyəsinin tətbiqi üsullarının işlənməsi, Xəzərin Azərbaycan akvatoriyasında suyun assimiliyasiya həcminin giymətləndirilməsi, dənizin kompleks monitorinqi üsullunun işlənməsi.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 172,  24 (xaricdə),  2 monoqrafiya,  6 müəlliflik şəhadətnaməsi.

Əsas elmi əsərlərinin adları:   

 1. Экспериментальное исследование диффузии искусственно вносимых в море примесей. Сб. «Исследование Океанической турбулентности», М. Наука, 1973,с.64-78

 2. Исследование спектров атмосферной турбулентности над морем на Каспийской надводной станции. Изв. АН СССР ФАО, т.12, №3,1976, с.244-254

 3. Результаты синхронных измерений поверхностных волн и микропульсаций атмосферного давления над морем. Изв. АН СССР, ФАО, т.22, №8,1986,с.850-85

 4. О зависимости диссипации энергии турбулентности от характеристик ветровых волн. 3-я  конф. «Вихри и турбулентность в океане». Калининград,1990,с.104-107

 5. Шагули сцрят градийенти олан дяниз ахынларында Ани мянвядян ашгар диффузийасы. АМЕа-нын мярузяляри, вакы-2002, чилд 2VIII, №1-2, s. 89-100

 6. Модельные расчёты статистических характеристик зеркальных точек морской поверхности покрытой нефтяной плёнкой. Труды Международной конференции «Современные проблемы экологии, методы и средства их решения», Баку, 1994, с. 92 -95

 7. Турбулентная диффузия примеси от мгновенного источника в потоке с горизонтальными градиентами скорости.  АМАКА Еколоэийа Институтунун елми ясярляри топлусу, 1 щис., 1996, s. 30 -37

 8. The features of the scattering of electromagnetic and acoustic waves in the water boundary layer of the atmosphere. Journal «Physics», vol.X, №3, 2004, p. 11-15

 9. Дистанционное зондирование морской поверхности методом зеркальных точек. АМЕА. Хябярляр. Физ.-рийаз. вя техника елмляри серийасы. Жилд ХХЫВ, №5, Бакы, 2004, s. 131-137

 10.  Свободные и резонансные ветровые колебания  уровня Каспийского моря. АМАКА. Хябярляр. Жилд 9, №1 (9), Бакы, 2006,  с. 42-55

 11.  Свободные колебания уровня Каспийского моря. Милли Авиасийа Академийасынын Елми Ясярляри, №1, Бакы,  2006, с. 10-20

 12.  Дяниз сятщиндя нефт лякяси дрейфинин физики ясаслары. Тр. Межд. н/т Конф., посв. 15-летию Нац. Академии Авиации «Проблемы совр. гражд. авиации», Баку, 2007, с.347-351

 13.  Oil pollution control of the CaspianCaspian Sea with help of space space radiolocation. International Symposium “Natural cataclysms and global problems of the modern civilization”, Baku, 2007, p. 555-558

 14.  Dəniz səthində aktiv maddə təbəqəsinin yayılma sürəti və onun dreyfi haqqında bəzi mülahizələr. Milli Aviasiya Akademiyası “Elmi məcmuələr”, cild 11, №3, Bakı, 2009, s. 64-70

 15.  Физико-географические особенности Азербайджанской акватории Каспийского моря. НИИ грузинской энергетики и энергетических.построек имени Г.Чобогадзе, журнал«Энергия», Тбилиси, 2010, №1(53), с. 93-97

 16.  Оценка загрязнения Каспийского моря нефтепродуктами по данным ИСЗ. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət Elmlər seriyası, №3, 2010, s. 167-171

 17.  Xəzər dənizinin məsafədən zondlama üsulları ilə tədqiqi problemləri. АМАКА. Хябярляр. Cилд 14, №2 (14), Бакы, 2011, s. 25-33

 18.  Xəzər peykaltı poliqon eksperimentinin metodikası və bəzi nəticələri. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər. Cild 11, №2, 2011, s. 30-33

 19.  Dənizdə çirkləndiricilərin yayılmasının sistem nəzəriyyəsi prinsipləri əsasında tədqiqi. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər. s. 80-84

 20.  Динамика распределения нефтяной плёнки на поверхности Каспийского моря по данным ИСЗ. 3-я Международная н/т конференция «Современные проблемы охраны окружающей среды, архитектуры и строительства», 29 июля-4 августа, Грузинский Технический Университет, с. 176-181

Xidməti və mob. tel.: (012) 562-31-46; (055) 379-77-94

Elektron poçtu: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Read more

24 344 2013

Халилов Гусейн Агамалы оглы

Дата рождения: 27 октября 1942 г.

Образование: высшее, АГУ, геолого-географический факультет, 1966 г.

Должность: главный научны йсотрудник.

Научная степень: доктор географических наук

Шифр и название специальности диссертации: 59-09-01 – Геоморфология

Области научных исследований: физическая география – геоморфология, палеогеоморфология, морфоструктуроведение, экологическая геоморфология, теоретическая и прикладная геоморфология, геодинамика, экотуризм.

Научные достижения: В области методологии науки разработаны концепции – «геодрифтогеналь» (механизм геоморфогенеза и эволюции рельефа), «геоморфосфера» (объект исследования), «абразионно-дисентная» (образование поверхностей выравнивания и изучение денудационного среза), «интралабильность» (динамичность магматических тел и сейсмичность), «морфоэкогенез» (средообразующая функция рельефа), «индикационная (колебание уровня Каспия как индикатор геодинамического режима литосферы); принципы – «коррелятивность» (изучение рельефа), «содержание-форма» (реконструкция палеорельефа), «системогенический» (генетическая и таксономическая класификация морфотсруктур и морфоскульптур на планетарном уровне). В области практики установлены – магматические и тектоно-макгматические центрально-куполовидные, надинтрузивные, кольцевые, дуговые, диаклинальные типы морфоструктур, соответствие ряда котловин к кальдекрам, а долин к тектоническим разломам и перспективность их на коренные и россыпные полезные ископаемые, древность поваерхностей выравнивания, мощность денудационного среза, составлены–морфоструктурная,оротектоническая, палеогеоморфологическая, морфоструктурно-прогнозная, погребенного рельефа мощности денудационного среза и континнетальных отложений, поверхностей выравнивания, экогеоморфологическая и др.специальные карты и карта-схемы, в целях экотуризма изучены природные памятники.

Общее количество опубликованных научных трудов: 127.

Названия основных научных трудов:

1.О связи гидрографической сети с разрывной тектоникой и использование ее при поисках месторождений полезных ископаемых (на примере Азербайджанской части Малого Кавказ). Доклады АН Азерб. ССР. 1975, т.31, №5, с.31-35.

2.Принципы максономической классификации морфоструктур // Изв. АН Азерб. ССР. Сер. Наук о Земле. 1978, №6, с.63-69.

3.Морфоструктурный анализ северо- западной части Малого Кавказа (в пределах Азербайджанской ССР). Автреф. Канд. дисс. Баку, 1980, 24 с.

4.О принципе общей классификации рельефа земли // Изв. АН Азеб. ССР. Сер. Наук о Земле. 1984, №6,  с.45-48.

5.О роли магматизма в формировании морфоструктур // Доклады АН Азерб. ССР. 1986, №6, с.51-54.

6.О проблемах геоморфологии и возможностях иx решения // Изв. АН Азер. ССР. Сер. Наук о Земле. 1989, №6, с.9-16.

7.Неотектоническая карта Азербайджана (коллектив авторов). М., 1991.

8.Рельеф Азербайджана (коллектив автороф). Баку, Элм, 1993, 292 с.

9.Морфоструктуры восточной части. Малого Кавказа (Анализ рельефа: вопросы теории и практики). Баку, 1999, 278 с.

10.Геоморфологическая карта Азербайджана (коллектив авторов). Баку, 1999.

11.Геоморфологический анализ и его минерагеническое значение (Малый Кавказ)// Изв. АН Азербайджана. Науки о Земле. 2000, №3, с.15-23.

12.Генетическая классификация морфоструктур на примере Малого Кавказа // Изв. НАН Азербайджана. Науки о Земле, 2001, №3, с.12-19.

13.Теоретические вопросы геоморфологии и основы морфоструктур ведения // Вестн. БГУ. Серия естеств. Наук. 2001,  №2, с.168-176.

14.Оценка денудационного среза Малого Кавказа // Геоморфология, 2002, №1, с.10-17.

15.Экологическая геоморфология и интеграция наук // Вестн. БГУ, Сер естеств. Наук. 2002, №1, с.210-215.

16.Концепция планации рельефа и проблема поверхностей выравнивания альпийских горных соорежуний (на примере Малаго Кавказа) // Геоморфология, 2003, №1, с.93-103.

17.Морфоструктурный и палеогеоморфологический анализ и поисковое значение изучния рельефа на  примере восточной части Малого Кавказа. Автореф. доктор. Дисс Баку, 2004, 57 с.

18. Феномен Каспия и концепция рационального использования периодичности колебания его уровня // Вести. БГУ. Сер. Естест. Наук, 2004, №1, с.121-126.

19.Методологические аспекты развития геоморфологии в Азербайджане // Изв. НАНА. Наука о Земле. 2004, №2, с.103-107.

20.Природные памятники Азербайджана и экотуризм // Панорама Азербайджана. 2006, №4 (21), с.32-33.

21. Палеорельеф Азербайджана, (коллектив авторов). Баку, Элм, 2011, 268 с.

22. О средообразующей функции рельефа Талышской горной системы// Изв.НАНА, Наука о Земле, 2010, № 2, с.24-27.(на азерб языке).

23. Толковый словарь геоморфологических терминов (коллектив авторов), Баку «Элм», 2012, 326 с. ( на азерб.языке). 

Read more

Танрывердиев Халид Казым оглы

Год рождения: 1936, 15 января.

Образование: высшее, АГУ, 1961.

Ученая степень, ученое звание: доктор географических наук, 1994.

Шифр диссертации специальности и название специальности: 54.09.01 – геоморфология.

Отрасли научных исследований: общая геоморфология, аридная геоморфология, геоморфологическое картирование, палеогеморфология, мофроструктурный анализ, изучение новейших тектонических движений, экогеоморфология, теоретические и прикладные вопросы геоморфологии.

Научные результаты: выделены характерные этапы в истории формирования и развития рельефа, составлены палеогеоморфологические карты по выделенным этапам, составлены общая геморфологическая экогеоморфологические, мофрометрические карты, карты экзодинамических процессов и формы рельефа, определены и закартированы речные террасы, поверхности выравнивания и дан их возраст, генезис и количество денудационного вреза и др.

Общее количество научных трудов: более 170.

Название основных научных трудов.

1.Геоморфология бассейна р.Акера. Автреф. Канд. дисс. Баку, 1968.

2.Стратиграфические возрастное расчленение континентальных образований бассейнов р. Акера и Базарчай (М.КавКаз). Изв. АН Азерб. ССР, сер. Наук о Земле, 1968, №1 (соавтор.)

3.Составление крупномасштабных геоморфологических карт Кура – Араксинской низменности в прикладных цельях. Изв АН Азерб. ССР. Сер. Наук о Земле, 1977, №6 (соавтор).

4. Проблемы изучения палеогеоморфологических обстановок континентальных перерывов нефтеносных бассейнов (на примере Куринской впадины). Матер. В съезда географ. Общества Азерб. ССР. Изд. «Элм», Баку, 1985.

5.О денудационном среза низкогорорей Шемаха – Кобыстанской области и Апшерона. Изв. АН Азерб. ССР, сер. Н.о. Земле, 1989, №6.

6.Рельеф Азербайджана. Баку, «Элм», 1993, (коллектив автор).

7. Палеогеоморфологические исследования и поиски неструктурных залежей нефти. Матер.14-го съезда геоморфологов Турции. Анкара, 1993.

8. Палеогеоморфология Куринской впадины в позднем кайнозое. Автореф. докторск. Диссертанции. Баку- 1994.

9. Конструктивная география Азербайджанской Республики (I, II, III том). Баку «Элм», 1996, 1999, 2000, (коллектив авторов).

10. Геоморфологическая карта Азербайджана (1:500.000). Баку, 1998, (коллектив авторов).

11. Палеогеографическая карта Азербайджана в Новокасписком веке. Палеогеографический атлас Азербайджана. 1998 (Соавтор).

12. Об оползнях на территории г.Баку. Экологический мониторинг побережья Большого Баку и Сумгаита (Матер. Семинара. Баку, 1999). (Соавтор).

13. О грязевом вулканизме (на примере Нижнее Куринской впадины). «География и природные ресурсы». Новосибирск, 2000.

14. Особенности формирования Южно- Каспийской впадины и ее горного обромления. Проблемы геоморфологии Кавказа и Предкавказья. Краснодар, 2001. (Соавтор).

15. Чистая вода Бакинского плато. Матер. Метдун. науч. конф. по теме «Чистая вода». Баку, 2001. (Соавтор).

16.Палеогеоморфология Куринской межгорной впадины (в пределах Азербайджана). Баку, 2002, «Старке»

17.О некоторых проблемных вопросов экологической геоморфологии. Труды ГО Азербайджана. Баку, 2002. (Соавтор).

18. Рельеф один из природных ресурс. Матер. конф. посвящ.95-летию акад. Г.А.Алиева. Баку, 2002.

19. Некоторые прогнозные научнопрекладные вопросы геоморфологии Азербайджана. Изв. НАНА сер. Н.о. Земле, 2003, №4. (соавтор).

20. О перспективах развития горных регионов Азербайджана. Междупар. элект.конф., Тбилиси, 2003.

21. Прикладные вопросы развития берегов Каспия ( в пределах Кура-Араксинской депрессии). Матер. конф. Испания, *** 2004. (па англ. языке), (соавтор).

22. О будущем направлении исследований геоморфологии в Азербайджане. Изв.НАНА, сер наук о Земле, 2007, № 1.

23.Палеогеоморфология Азербайджана. Баку, «Элм», 2011. (коллектив авторов).

24. Толковый словарь геоморфологических терминов (на трех языках). Баку, «Элм», 2012 (кол.авторов).

Служебный телефон: 539-33-36

Электронная почта: Xalid-kazımoğBu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

Read more

23 438 2013

Nəşr fəaliyyəti

 1. Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması
 2. İqlim və aqroiqlimşünaslıq
 3. Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları
 4. Azərbaycanın iqtisadi və siyasi coğrafiyası
 5. Azərbaycanın əhalisi və sosial inkişafı coğrafiyası
 6. Coğrafi fikir tarixi
 7. Geomorfologiya və təbii risklər
 8. Paleocoğrafiya
 9. Azərbaycanın torpaq ehtiyatları coğrafiyası
 10. Ekocoğrafiya
 11. Xəzər dənizi problemləri
 12. Xəritəçilik və coğrafi informasiya
 13. Pirqulu coğrafi tədqiqatlar stasionarı

Read more

ELMİ İCLASLAR

17.05.2017. Mayın 17-də elmi katib, c.ü.f.d. Zərnura Həmidovanın sədrliyi ilə
Daha ətraflı . . .
Aprelin 26-da AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarında c.m.ü.e.d. Ramidə Kərəmova
Daha ətraflı . . .
AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 19-da
Daha ətraflı . . .
Aprelin 14-də Dissertasiya şurasının elmi seminarında aşağıda göstərilən iki dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib:
Daha ətraflı . . .
Aprelin 13-də Dissertasiya şurası elmi seminarının növbəti iclasında Paşayev Nəriman
Daha ətraflı . . .
12.04.2017 AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 12-də
Daha ətraflı . . .
Aprelin 7-də Dissertasiya şurası Elmi seminarının növbəti iclasında Aytən Namazovanın
Daha ətraflı . . .
05.04.2017 Aprelin 5-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
04.04.2017 Aprelin 4-də AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə Elmi seminarının  akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən növbəti iclasında Səbuhi Talıbov
Daha ətraflı . . .
Martın 31-də Coğrafiya İnstitutunun Dissertasiya şurasının elmi seminarında İnstitutun  dissertantı Famil Niftiyevin
Daha ətraflı . . .
01.03.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının martın 1-də
Daha ətraflı . . .
Fevralın 22-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
15.02.2017. Fevralın 15-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti
Daha ətraflı . . .
08.02.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının fevralın 8-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən  növbəti iclasında qrant layihələri üzrə iki  tədqiqat işınin hesabat məruzələri dinlənilib.
Daha ətraflı . . .
01.02.2017. Fevralın 1-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 25-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarı keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 18-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurasının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 11-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi şurasının yeni ildə ilk iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
Dekabrın 14-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik  H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarınin növbəti birgə  iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
9.12.2016. Dekabrın 9-da  Dissertasiya şurasının akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçən iclasında Hacıyeva Afaq Zakir qızının
Daha ətraflı . . .