COĞRAFİYA İNSTİTUTU

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Get Adobe Flash player

Axtarış

Arxiv

<< < Oktyabr 2016 > >>
Bz Çr Çr Cm Şn Bz
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Oktyabr 2016

31 278 2016

Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması

landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması 

 

Tel.

(994 12)5393376

Faks

 

Elektron poçtu

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

Şöbənin rəhbəri

AMEA-nın müxbir üzvü, c.e.d., professor Elbrus Kərim oğlu Əlizadə

İşçilərin ümumi sayı

21

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 Şərqi Qafqaz timsalında Alp-Himalay qırışıqlığı daxilində təbii landşaftların yaranması, inkişafı və differensiasiyası qanunauyğunluqlarının tədqiqi.

Təbii landşaft komplekslərinin relyeflə və yeni tektonik hərəkətlərlə əlaqəsinin landşaft-geomorfoloji və distansion zondlama üsulları ilə öyrənilməsi; antropogen təsirlər nəticəsində müasir landşaftların dəyişilməsi qanunauyğunluqlarının, onların landşaft-geofiziki və landşaft-geokimyəvi xüsusiyyətlərinin və təbii komplekslərdə landşaft-ekoloji və ekogeomorfoloji risk və təhlükələrin müəyyən edilməsi; təbii-antropogen geokomplekslərin landşaft-ekoloji qiymətləndirilməsi; landşaft planlaşmadırılması.

Əsas elmi nəticələri

Müasir landşaftların formalaşması və inkişaf dinamikasına yeni tektonik hərəkətlərin və relyefin təsiri qanunauyğunluqları müəyyən edilmişdir.

Tektonik qırılmalarla sərhədlənən ümumiqafqaz və əksqafqaz istiqamətli morfotektonik pillələrin landşaft tip və yarımtiplərinin formalaşmasındakı rolları aşkarlanmış, onların inkişafının paleocoğrafi mərhələ və qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. Palçıq vulkanlarının landşaftların morfoloji differensiasiyasında rolu aşkarlanmışdı.

Landşaftların formalaşmasında təbii-antropogen proseslərin rolu, onların təbii-dağıdıcı hadisələrin (sel, sürüşmə və s.) tezliyinin artmasına təsiri,  landşaft-ekoloji riskin artması və onun vura biləcəyi zərərin miqyası müəyyənləşdirilmişdir. Kosmik şəkillərin deşifrlənmə materialları əsasında geokomplekslərin landşaft-ekoloji qiymətləndirilməsi aparılmış və proqnoz istiqamətli nəticələr əldə edilmişdir. Səhralaşma prosesi, onun ölkə ərazisində inkişaf qanunauyğunluqları, regional paylanma xüsusiyyətləri kompleks landşaft tədqiqatları nəticəsində öyrənilmiş və yaxın 15-20 ili əhatə edən və bu təhlükəli prosesin mümkün inkişafı etdirən proqnoz işlənilmişdir.

Aerokosmik şəkillərin etalon-indikasiya deşifrlənməsi əsasında ölkə ərazisində dağ geosistemlərinin morfostruktur quruluşu tədqiq olunmuş, onların inkişafının ekodinamiki gərginlik şəraiti (morfotektonik, morfometrik, ekzodinamik) qiymətləndirilmiş, ekzodinamiki proseslərin kəskin fəallaşması aşkarlanmışdır. Dağ geosistemlərinin müasir landşaft-geomorfoloji ekodinamiki vəziyyətini əks etdirən gərginlik və risk dərəcələri qiymətləndirilmiş və müvafiq landşaft-ekoloji və ekogeomorfoloji xəritələr tərtib olunmuşdur.

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq landşaft ekoloji-geokimyəvi rayonlaşdırılma aparılmış, toksik duzlar və ağır materiallarla çirklənmə səviyyəsini göstərən landşaft-geokimyəvi xəritələr (1: 500 000) tərtib edilmiş, biokimyəvi cəhətdən fəal elementlərin (Hg, Pb, Zn, As, Ci, Nn, Sc, Ag, B və b.) konsentrasiya dərəcəsi ilə insanların bəzi xəstəlikləri (xərçəng, raxit, podaqra, anemiya, zob (boğaz uru), dişlərin kariyesi və s.) arasında korrelyativ əlaqə müəyyən edilmişdir.

Read more

30 407 2016

iranda konfrans

30.10.2016

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun  direktoru, akademik Ramiz Məmmədov artıq on ildir ki, İran Islam Respublikasının  paytaxtında “Sahillər,  limanlar və dəniz təsərrüfatı” mövzusunda  keçirilən növbəti Beynəlxalq  konfransda iştirak etmək üçün oktyabrın 31dən  noyabrın 3-dək Tehran şəhərinə ezam olunmuşdur.

Read more

28 556 2016

rus alimi məruzə edib

27.10.2016

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə Elmi seminarın növbədənkənar iclası keçirilib. İclas Bakıda qonaq olan, dünyanın 100 ən qabaqcıl universitetləri sırasına daxil olan Tümen Dövlət  Universitetinin  (TDU)  Ekologiya və Təbii Resurslardan Səmərəli İstifadə ETİ-nin  direktoru, b.e.d.,

Read more

27 449 2016

İctimaiyyətlə əlaqələr

Şöbənin adı    İctimaiyyətlə əlaqələr

 Tel.            (+99412) 5385976

 Faks

 Elektron poçtu:    Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 Şöbənin  rəhbəri:   

 İşçilərin ümumi sayı:   2

 Əsas fəaliyyət istiqamətləri:                     

 

 Əsas nəticələri:

        

Read more

Biocoğrafi stasionar

Şöbənin adı    Biocoğrafi stasionar

 Tel.          

 Faks

 Elektron poçtu:   Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 Şöbənin  rəhbəri:    Çingiz Gülalı oğlu Gülalıyev

 İşçilərin ümumi sayı:   5

 

 Əsas fəaliyyət istiqamətləri:                    

     Torpaq, bitki, atmosfer sistemlərində gedən dəyişikliklər, hidrofiziki (rütubətkeçirmə, torpaq nəmliyinin potensial təzyiqi, rütubət rejimi), istilik-fiziki (istilik rejimi, istilik tutumu, istilik mənimsəmə əmsalı, temperaturkeçirmə və istilikkeçirmə əmsalı) və elektrik-fiziki (xüsusi elektrikkeçirmə əmsalı, dielektrik nüfuzluğu, dielektrik  itki bucağının tangensi, stasionar elektrik sahəsi, xüsusi elektrik müqaviməti) xassələrinin təsiredici amillərdən (torpağın sıxlığından, rütubətlənmə dərəcəsindən, torpağın xüsusi səth sahəsindən, elektrik sahəsinin tezliyindən, torpağın fiziki-kimyəvi tərkibindən və s.) asılılıqlarının laboratoriya və çöl şəraitində tədqiqi.

 

Əsas elmi nəticələri:

     “Pirqulu coğrafi tədqiqatlar stasionarı” yarandığı vaxtdan ak. H.Ə. Əliyevin rəhbərliyi altında “torpaq-meşə-atmosfer” sistemləri arasında qarşılıqlı əlaqə, “İnsan və Biosfer” Beynəlxalq bioloji proqram üzrə meşə biogeosenozu komponentlərinin, xüsusilə, meşə bitkiləri və torpaq örtüyü arasında qarşılıqlı əlaqə  problemləri öyrənilmişdir.

Şaquli zonalılıq prinsipi əsasında torpaqların hidrofiziki, istilik-fiziki  və elektrik-fiziki  xassələri ilə torpağın qranulometrik və nəmliyi arasında empirik asılılıqlar alınmışdır.

Read more

Geoinformatika və kartoqrafiya

 Şöbənin adı     Geoinformatika və kartoqrafiya

 Tel.            (+99412) 5393302

 Faks

 Elektron poçtu:   azizov.samil@mail.ru

 Şöbənin  rəhbəri:   Əzizov Şamil Kamil oğlu

 İşçilərin ümumi sayı:   12

 Əsas fəaliyyət istiqamətləri:                     

   

  

Əsas elmi nəticələri:

 - Müxtəlif məzmunlu (fiziki-coğrafi, təbii komponentlər, əhali, iqtisadi və s.) xəritələr, ali və orta məktəblər üçün tədris xəritələri tərtib olunur, kompleks tematik və tədris atlasları hazırlanır;

- Kartoqrafik metodlardan istifadə edilərək landşaft komplekslərinin generalizasiyası, dinamika və proqnozlaşdırılması öyrənilir;

- Böyük Qafqazın fiziki-coğrafi rayonlar üzrə geokomplekslərinin üfüqi strukturunun və landşaft müxtəlifliyinin dəyişmə tendensiyanın kartoqrafik təhlili və qiymətləndirilməsi aparılıb;

- Kartoqrafik landşaftometriya və onun müxtəlif elm sahələrinin qovşağında inkişafı öyrənilir;

- ArcCİS və Corel DRAW proqramlarından istifadə etməklə çoxlu tematik xəritələr tərtib edilir;

- AO, A3, A4 və A5 formatlarında müxtəlif məzmunlu xəritələr, posterlər çap edilmişdir;

- Professional skaner vasitəsilə müxtəlif məzmunlu və miqyaslı xəritələr skan edilmiş və Coğrafiya İnstitutunun elektron informasiya bazasına daxil edilmişdir;

- Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar atlası”nın nəşri haqqında Azərbaycan respublikası Prezidentinin Sərəncamına (02.03.2016) əsasən bu istiqamətdə hazırlıq işləri görülür, 1:500000, 1:1500000 miqyaslarda kartoqrafik əsas olan xəritələr hazırlanır.

 

 

Read more

Xəzərin hidrometeorologiyası

Şöbənin adı     Xəzər dənizinin hidrometeorologiyası

 Tel.            (+994 12) 5392945

 Faks

 Elektron poçtu:    Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 Şöbənin  rəhbəri:    Zabit Sabir oğlu Allahverdiyev

 İşçilərin ümumi sayı:    8

 Əsas fəaliyyət istiqamətləri və mövzuları:                     

  “Azersky” və digər peyklərin məlumatları əsasında Qlobal İqlim dəyişmələrinin Xəzər dənizinin hidrofiziki sahələrinə  və sahillərin dinamikasına  təsirinin tədqiqi (2016-2020) mövzusu üzrə İS 1.  Peyk məlumatları əsasında  Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dəniz səth axınları, dalğa rejiminin və neft dağılmalarının tədqiqi və  proqnozu metodunun işlənməsi ; (2016-2018).

Mərhələ 1.  Peyk  məlumatları  əsasında  dəniz  səth axınları və dalğa rejiminin tədqiqi və proqnozu  metodunun  işlənməsi; (2016) istiqamətində tədqiqatların aparılması nəzərdə tutulur.

  

Əsas elmi nəticələri:

       Xəzər dənizinin bütün akvatoriyasına, xüsusilə də dərinsulu ərazilərinə düşən illik yağıntıları qiymətləndirmək üçün verilən əmsalları nəzərə almaqla müvafiq peyk məlumatlarına əsaslanan MERRA modelindən istifadə etmək olar. Şimali və Cənubi Xəzərin dərinsulu ərazilərində orta illik yağıntıların faktiki miqdarı təxminən 170 mm, Orta Xəzərdə isə 165 mm təşkil etdiyi hesablanmşdır.

 

Read more

26.10.16.EŞ və ES-in iclası

Oktyabrın 26-da  akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə Elmi seminarının növbəti birgə iclası keçirilib.

Read more

I cild hazırdır

24.10.2016

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutun əməkdaşları  – elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü Elbrus Əlizadə, baş elmi işçi, c.ü.f.d. Məhərrəm Həsənov və aparıcı elmi işçi,c.ü.f.d. Elina Kərimova oktyabrın 23-24də  Naxçıvan Muxtar Respublikasında ezamiyyətdə  olmuşlar.

Read more

25 579 2016

Coğrafi fikir tarixi və toponimika

Şöbənin adı:    Coğrafi fikir tarixi və toponimika

Tel.:                (994 12) 5385416

Faks:

Elektron poçtu: 

Şöbənin  rəhbəri:     Habil Tağı oğlu Haqverdiyev

İşçilərin ümumi sayı:    11

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:

Şöbənin əsas prioritet Tədqiqat istiqaməti Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişaf tarixinin öyrənilməsi, o cümlədən Azərbaycanın coğrafi şəraitinə, milli-tarixi mədəniyyətinə, milli-coğrafi məskunlaşmasına dair dünya coğrafiyaçıların və alim-səyyahların müxtəlif dövrlərə dair fikirləri və ideyaları təhlil olunub sistemləşdirilmişdir. Eyni zamanda Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafında Rusiya Coğrafiya Cəmiyyətinin, yerli alimlərin rolu mərhələlər üzrə tədqiq olunur. Bundan başqa Azərbaycanda coğrafiya elminin təkamülündə və elmi-nəzəri və metodoloji cəhətdən formalaşmasında tanınmış tədqiqatçı-alimlərin elmi nailiyyətləri müəyyən sahələr və dövrlər üzrə təhlil olunur. Ümumiyyətlə Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişaf tarixinin öyrənilməsinə və elmin tarixinin öyrənilməsinin əhəmiyyəti məsələsinə həmişə mühüm diqqət verilir. 

 

Əsas elmi nəticələri:

Coğrafiya elminə dair müxtəlif kompleks tədqiqatların dinamikası üzrə hesabat işləri  hazırlanmışdır.

1981-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın coğrafi şəraitinin, strukturu-ərazi differensiasıyasının və milli-coğrafi məskunlaşmasının dinamikası mərhələ-mərhələ öyrənilir və onların inkişaf tendensiyası dövrlər üzrə sistemləşdirilir.

Müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycanda coğrafi fikrin inkişafında və formalaşmasında rus alimlərinin  mühüm rolu var. XX əsrin 50-ci illərdən başlayaraq  Azərbaycanda  yerli  alim-coğrafiyaçı kadr potensialının yaranması  və regional problemlərin həllinə böyük təkan vermişdir.

 

 Azərbaycan toponimlərinin fondu və ensiklopedik lüğəti tərtib olunmuşdur;

Azərbaycan coğrafi terminləri tədqiq edilmişdir;

Böyük Qafqazın, Abşeron regionunun toponimiyası öyrənilmişdir;

Toponimik Araşdırmalar əsasında Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarının toponimik xəritələri tərtib edilmişdir.

Respublikamızın toponimik Fondunun zənginləşdirilməsi, toponimik Lüğət və xəritələrin tərtibi istiqamətində işlər aparılır;

Respublika toponimiyası regionlar üzrə öyrənilir;

Coğrafi adların düzgün yazılışı və dəyişdirilməsi problemi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi yanında Toponimika Komissiyasının işində fəal iştirak edilir.

 

 

Read more

ELMİ İCLASLAR

17.05.2017. Mayın 17-də elmi katib, c.ü.f.d. Zərnura Həmidovanın sədrliyi ilə
Daha ətraflı . . .
Aprelin 26-da AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarında c.m.ü.e.d. Ramidə Kərəmova
Daha ətraflı . . .
AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 19-da
Daha ətraflı . . .
Aprelin 14-də Dissertasiya şurasının elmi seminarında aşağıda göstərilən iki dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib:
Daha ətraflı . . .
Aprelin 13-də Dissertasiya şurası elmi seminarının növbəti iclasında Paşayev Nəriman
Daha ətraflı . . .
12.04.2017 AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 12-də
Daha ətraflı . . .
Aprelin 7-də Dissertasiya şurası Elmi seminarının növbəti iclasında Aytən Namazovanın
Daha ətraflı . . .
05.04.2017 Aprelin 5-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
04.04.2017 Aprelin 4-də AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə Elmi seminarının  akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən növbəti iclasında Səbuhi Talıbov
Daha ətraflı . . .
Martın 31-də Coğrafiya İnstitutunun Dissertasiya şurasının elmi seminarında İnstitutun  dissertantı Famil Niftiyevin
Daha ətraflı . . .
01.03.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının martın 1-də
Daha ətraflı . . .
Fevralın 22-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
15.02.2017. Fevralın 15-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti
Daha ətraflı . . .
08.02.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının fevralın 8-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən  növbəti iclasında qrant layihələri üzrə iki  tədqiqat işınin hesabat məruzələri dinlənilib.
Daha ətraflı . . .
01.02.2017. Fevralın 1-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 25-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarı keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 18-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurasının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 11-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi şurasının yeni ildə ilk iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
Dekabrın 14-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik  H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarınin növbəti birgə  iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
9.12.2016. Dekabrın 9-da  Dissertasiya şurasının akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçən iclasında Hacıyeva Afaq Zakir qızının
Daha ətraflı . . .