İNSTİTUTE OF GEOGRAPHY

Azerbaijan National Academy of Science

Get Adobe Flash player

Search

Archieve

<< < May 2013 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Salayeva Luiza Abdulla gyzy was born in 1948 in Baku city.

In 1970 she finished with honours the geographical faculty of the Azerbaijan State Pedagogical Institute named after V.I. Lenin.

Since 1971 she works at the Institute of Geography of the Azerbaijan AS.

In 1988 she was appointed a scientific secretary of the Institute of Geography named after acad. H.A. Aliyev, Azerbaijan National Academy of Sciences.

  1. К вопросу размещения торговой сети на Апшероне (на примере Бакинского отделения Азербкурорторга) // В матер. X научн. конф. молод. ученых ИГ АН Азерб. ССР. Изд. «Элм», Баку, 1973 (в соавт. с Салмановым А.А.)
  2. Оценка климатических ресурсов для лечения и отдыха // «Природные условия и ресурсы Апшерона», монография, Изд. «Элм», Баку, 1979 (в соавт. с  Эйюбовым А.Д., Салмановым А.А.)
  3. Территориальная организация сферы обслуживания населения Азербайджанской ССР // Труды ИГ АН Азерб. ССР, т. XX, Изд. «Элм», 1981 (в соавт. с Салмановым А.А.)
  4. Экономико-географические проблемы рационального использования минеральных вод Азерб. ССР // мат-лы научн. конф. по геогр. проблемам освоения, рационального использования и охране культурных ресурсов Азерб. ССР, Изд. «Элм», Баку, 1983
  5. Курортно-туристические ресурсы // «Природно-ресурсный потенциал Большого Кавказа», монография, Баку, Изд. «Элм», 1987 (в соавт. с Салмановым А.А.)
  6. Культурное и природное наследие азербайджанского народа и его социально-экологическое значение // Мат-лы научно-практ. конф. «Культурное и природное наследие в региональной политике», Ставрополь, 1997 (в соавт. с Салмановым А.А., Велиевым С.С.)
  7. Научный потенциал географов Азербайджана // Труды I Межд. научной конференции «Научный потенциал отечественной географии», АГУ, Майкоп, 1999 (в соавт. с Будаговым Б.А., Ахвердиевым А.Т., Гулиевой С.Ю.)
  8. Səhralaşma iqtisadi və sosial-coğrafi nəticələri // akad. B.Ə. Budaqovun anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2003 (həmmüəl. Paşayev N.Ə.)
  9. Проблемы и пути оптимизации рационального использования минеральных и термальных вод Азербайджана // «Социально-экономические и экогеографические проблемы регионального развития Азербайджана», труды ГОА, т. IX, Баку, 2004
  10.  Dağlıq rayonlarda (Gədəbəy rayonunun timsalında) sosial infrastrukturun ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi problemləri // Azərb. Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, IX cild, “Dağlıq ərazilərin tarazlı inkişaf problemləri, Bakı, 2006  (həmmüəl. Paşayev N.Ə.)