Guliyev Ismayil Ahliman oghlu – 1953, 06.01.04 – “Agricultural chemistry”, candidate of agricultural sciences, senior scientific worker. Head of department.

The main scientific achievements:  The negative influence of waster of mining enterprises of Armenia on ecology of the Azerbaijan Republic was studied for the first time and given economic evaluation of exerted damage.

The directions of degradation processes of arid soils of south and south-east regions of Caucasus were determined and compiled a map of degradation.

Author of more than 48 scientific works.

The name of the basic scientific works:

 1. Torpaqlardan səmərəli istifadə yolları və kompleks təbiəti mühafizə tədbirləri. Coğrafiya İnstitutunun əsərləri, Bakı, “Elm”, 1990, s. 181 (in Azeri)
 2. Azərb. Resp.texnogen çirklənmiş torpaqların yonca və üzüm bitkilərində ağır metalların miqdarı. II Ümumittifaq konfransı materialları, Minsk, 1991, s. 78 (in Azeri)
 3. Suvarılan torpaqların texnogen yolla çirklənməsi. Ümumittifaq konfransı materialları, Moskva, “Elm” 1988, s. 113 (in Azeri)
 4. Qobustan fiziki-coğrafi rayonu ərazisində boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqların antropogen deqradasiyasının bəzi xüsusiyyətləri. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, X cild, Bakı, 2006, səh. 179-185 (in Azeri)

 

Mirzoyev Shamo Ismayil oghlu – 1938, 03.00.27 – “Soil science”, candidate of agricultural sciences, leading scientific worker.

 The main scientific achievements:  Compiled of map on forest soils of southern slope of Minor Caucasus on scale 1:25 000, 1:50 000.

Classification of forest soils, their genesis, some questions of biological rotation of “soils-forest”.

Author of more than 40 scientific works and one monograph.

The name of the basic scientific works:

 1. Kiçik Qafqazın cənub-şərq yamaclarında meşə torpaqlarının bəzi genetik və coğrafi xüsusiyyətləri. Bakı, 1990, s. 4
 2. Torpaqların əmələgəlmə şəraiti və genetik tipləri. Bakı, 1996, s. 10
 3. Kiçik Qafqazın cənub şərq yamaclarında əsas xüsusiyyətləri. №3, Bakı, 2007
 4. Kiçik Qafqazın cənub şərq yamaclarında əsas meşə tiplərinin töküntüsünün kimyəvi tərkibi. Yer elmləri bölməsi №3, 2006
 5. Həkəriçay hövzəsinin dağ-meşə torpaqları və onların səmərəli istifadə edilməsi (monoqrafiya) Bakı “Elm” 1979.

 

Salmanova Tahira Mammad Pasha gyzy – 1951, 03.00.27 – “Soil science”, candidate of agricultural sciences, senior scientific worker.

Author of 38 scientific works.

The name of the basic scientific works:

 1. Torpaq örtüyünün formalaşmasında iştirak edən ekoloji faktor. «Faşizm üzərində qələbədə Azərbaycanın rolu». Bakı, 2005, s. 9-14
 2. Abşeron yarımadası təbii sərvətlərinin istifadəsinin ekoloji problemləri. «Həsən Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş» Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyi. Bakı, 2007, s. 237-239
 3. Böyük Qafqazın cənub-şərq zonasının arid torpaqlarında humusun toplanmasının ekoloji şəraiti. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutun əsərləri. XVIII cild. Bakı, 2008

 

Azizova Nazaket Ahmad gyzy – 1951, chemist, scientific worker.

Author of 26 scientific works.

The name of the basic scientific works:

 1. Tullantı suların misdən təmizlənməsi. MŞ №1583358 SSRİ İxtiralar bülleteni, 1990.
 2. Kiçik Qafqazın çimli dağ-çəmən torpaqları və onlardan səmərəli istifadə edilməsi yolları, Xəbərlər, Yer elmləri,  Bakı, 2001

 

Rustamova Almaz Mirzahasan gyzy – 1952, geochemist, scientific worker.

Author of more than 20 scientific works.

The name of the basic scientific works:

 1. Böyük Qafqazın cənub yamaclarında yerləşən sahələrin ekoloji geokimyəvi xüsusiyyətləri “BDU” Xəbərlər №3, Bakı, 2000 (şərikli).

 

Heydarova Ruhangiz Mukhtar gyzy – 1962, scientific worker.

Author of 15 scientific works and one book.

The name of the basic scientific works:

 1. Böyük Qafqazın dağətəyi arid meşə torpaqlarının ekoloji xüsusiyyəti. Bakı, 2001

 

Nasirova Chichak Abbas gyzy – 1961, chemist-biologist, scientific worker.

Author of more than 10 scientific works.

 

Mammadova Gulshan Ismayil gyzy – 1940, geographer, junior scientific worker.

 

Aghazade Aygun Habil gyzy – 1952, geographer, junior scientific worker.